Impact Factors on Community Tourism Success of Samchuk 100 Years Market in Suphanburi Province

Main Article Content

ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ
พิทยา บุญคงเสน

Abstract

This study aims to investigating the influences of proactive governance polices, aggression leadership, community participation, culture unique, community concentration and guidelines for tourism business management of Samchuk 100 Years Market in Suphanburi province lead to community tourism success. Here, mixed methods analysis both quantitative method and qualitative method is concurrent using multilevel sample. The samples consisted of 389 people in area of Samchuk 100 Years Market in Suphanburi province and 5 of the leaders and academics. Statistics of data was made by used in quantitative data analysis include multiple correlation analysis and multiple regression analysis.  Moreover, quantitative data analysis is descriptive analysis.


                The results show that proactive governance polices has a significant negative impact on community tourism success. Aggression leadership has a no significant influence on community tourism success. Moreover, community participation has a positive impact on community tourism success. Furthermore, culture unique has a positive impact on community tourism success. However, community concentration have a positive moderating effect on the proactive governance polices and community tourism success. Although, community concentration have a negative moderating effects on the aggression leadership and community tourism success. In addition, community concentrations have a no moderating effect on the community participation and community tourism success. Beyond, culture unique have a no moderating effect on the community participation and community tourism success.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

ชูสิทธิ์ ชูชาติ. (2543). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่.
เทศบาลตำบลสามชุก. (2557). รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557.
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. (2551). คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เขตภาคกลาง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี).
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และพลาวรรณ คำพรรณ์. (2549). โครงการศึกษาชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการสร้างสรรค์คืน พลังสู่ ชุมชน: หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประพัทธ์ชัย ไชยนอก. (2553). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบ้านด่านซ้าย อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย).
พจนารถ กรึงไกร. (2545). การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและวัฒนธรรม: กรณีศึกษาตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. (ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันราชภัฏเชียงใหม่).
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์. (2549). ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชในมุมมองของ นักท่องเที่ยว. (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์).
เพ็ญแข แสงแก้ว. (2540). การวิจัยทางสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ฟันนี่พลับชิ่ง.
เพ็ญศรี ม้าแก้ว. (2551). การพัฒนาแผนแม่บทชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมของหมู่บ้านหนองหม้อตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).
ภาวิดา รังษี. (2550). ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอดอน จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล. (2544). การท่องเที่ยวชุมชน: LIFE-SEEING VS SIGHTSEEING. จุลสารการท่องเที่ยว.
20(2): เมษายน - มิถุนายน, 5-9.
สุประดิษฐ์ อยู่คง. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ของตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. ขอนแก่น: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยของแก่น.
สุพรรณนา หัศภาค. (2545). ปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมหมาย ทองขาว. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน บ้านโงกน้ำ
ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. (วิทยานิพนธ์รัฐประสาศนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น).
อัจฉรา หลาวทอง. (2550). การศึกษาแนวทางการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวในเขต อีสานใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
อมรา อินทรจักร. (2550). ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านศรีดงเย็น ตำบล
ด่านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้).
Armstrong, S. J. & Overton, T. S. (1997). Estimating Non-response Bias in Mail Surveys. Journal of Marketing Research. 14(3), 396 - 402.
Carlo, G. & Randall, B. A. (2002). The Development of a Measure of Prosaically Behaviors for Late
Adolescents. Published in Journal of Youth and Adolescence. 31(February), 35.
Cohen, J., and Cohen, P. (1983). Applied Multiple Reegressional Correlation Analysis for the
Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale NJ: Erlbaum.
Cooke, K. (1982). Guidelines for Socially Appropriate Tourism Development in British Columbia. Journal of Travel Research. 21: 22-28.
Cronbach, L. J. (1974). Essentials of Psychological Testing. 3 rd Ed. New York: Harper and Row.
Freddie, A. (2005). Leadership in Rural Areas: Breathing New Vitality into Rural Communities.
Retrieved May 23, 2005 from http//www.socwk.utah.edu2rural/pdf/6-b.pdf.
Jamal, T. & Getz, D. (1995). Collaboration Theory and Community Tourism Planning. Annals of Tourism Research. 22(1), 186-204.
Kinnaird, V. & Hall, C. M. (1994). Tourism: A Gender Analysis. New York: John Wiley and Sons.
Murphy, P. E. (1985). Tourism: A Community Approach. New York: Methuen.
Osti, L., Brida, J. G. & Barquet, A. (2010). Segmenting Resident Perceptions Towards Tourism-a Cluster Analysis with a Multinomial Legit Model of a Mountain Community. International Journal of Tourism Research. 12(5), 591-602.
Woodley, A. (1993). Tourism and Sustainable Development: The Community Perspective.
In Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing, J.G. Nelson, R. Butler and G. Wall, eds., pp. 135-146. Dept. of Geography Publication Series No.37, University of Waterloo.
Yamane, T. (1973). Statistics an Introductory Analysis. 3rd Ed. New York: Harper & Row, Publishers, Inc.