Knowledge Management Factors Affecting the Performance of Handmade Cotton Production Group, Donluang Village, Maerang Sub-District, Pasang District, Lamphun Province.

Main Article Content

ดารารัตน์ ธาตุรักษ์
วรายุทธ คำก้อน

Abstract

The objective of this research was to study knowledge management factors affecting the performance of Donluang Village Handmade cottons production group. The research tool was questionnaire and the sampling group were 268 manufacturer members Hand-woven cotton  in Donluang Village. Data analysis was conducted by using descriptive statistics, include of frequency, percentage, mean and standard deviation. Statistics for hypothesis testing was multiple regression analysis  statistics. The research found that knowledge management factors was effecting the performance of Donluang Village Handmade cottons production groups, include of local wisdom factor, management, uniqueness, relationship with the community, marketing, and corporate culture. There was a positive correlation to the performance of Donluang Village Handmade cottons production group.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กนกพร ฉิมพลี. (2555). รูปแบบการจัดการความรู้มิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม, คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์).
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. (2557). การจัดการความรู้ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 5 (ฉบับพิเศษ), 134 -144.
เก็จกาญจน์ จันทนะภัค และ สุมนต์ สกลไชย. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มสตรีและความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี. Nong khai campus International Conference, 2, 179-182.
โกวิทย์ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. บพิธการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นจาก http:// www.handicrafttourism.com.
ฉัตรา โพธิ์พุ่ม. (2557) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน). วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 20 (2), 112 – 123.
ชมภารี ชมภูรัตน. (2549). ปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของกลุมอาชีพในจังหวัดเชียงใหม. วารสารมนุษยศาสตร์, 7
(2), 83 - 102.
ณัฐ อมรภิญโญ.(2556). รูปแบบการประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการรายย่อย ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 9 (3), 57 – 66.
ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จังหวัดฉะเชิงเทรา.
เทศบาลตำบลแม่แรง. สืบค้นจาก http://www.maerang.go.th./ index.php.
ธนพร มั่นขจรพงษ์ และ ศานิต เก้าเอี้ยน. (2555). การประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์
ไม้ไผ่ บ้านดอนชาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนากร สังเขป. (2552). เอกสารคำสอนรายวิชาวิถีไทย. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลำปาง.
ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์.(2553). บทปริทัศน์การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ.
กรณีศึกษา กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน.
นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์, รังสรรค์ สิงหเลิศ และสมสงวน ปัสสาโก. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ดำเนินงานของธุรกิจชุมชน ในอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
4 (2), 103 – 111.
เนตร์พัณณา ยาวิราช.(2550). การจัดการสำนักงาน.บริษัทโรงพิมพ์ บริษัท เซ็นทรัล เอ๊กเพรส จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
บุญฑวรรณ วิงวอน. (2550). การจัดการเชิงกลยุทธ์. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.
บุญดี บุญญากิจ และคณะ. 2548. การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
สำนักพิมพ์จิรวัฒน์ เอ็กเพรส.
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์. (2552). องค์การกับการจัดการความรู้ ศึกษาองค์การที่ประสบความสำเร็จ
ในภาคธุรกิจ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 49, (1 พิเศษ/2552), 127-156.
พรรัตน์ รัตนศิริวงศ์. (2551). แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา. สืบค้นจาก
https://www.sdtc.go.th/upload/forum/think.doc.

มานพ ชุ่มอุ่น. (2553). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าฝ้าย
ทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 13(2),
155 – 167.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2548). การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
หน่วยงานของรัฐ. สำนักพิมพ์นิติธรรม. กรุงเทพมหานคร.
สมบัติ สิงฆราช (2553). การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้าน
ดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. งบประมาณแผ่นดินปี 2553.
สาคร สุขศรีวงศ์. (2551 ). การจัดการ จากมุมมองนักบริหาร. จี.พี.ไซเบอร์พรินท์. กรุงเทพมหานคร.
สำนักพัฒนาเกษตรกร (2553). ภูมิปัญญาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการเกษตร. สืบค้นจาก
http://www.farmdev.doae.go.th/Local-knowledge.html.
สุดารัตน์ โยธาบริบาล. (2554). วัฒนธรรมองค์การกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.
วารสารวิทยบริการ, 22 (2), พฤษภาคม – สิงหาคม 2554.
สุภาภรณ์ ถุงจันทร์. (2557). กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจของผู้ประกอบการ
เฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเนชั่น. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง.
อภิชาติ ใจอารีย์. (2557). รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย
จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารการเมืองการปกครอง, 4(2), 241-258.
อริญชยา อดุลย์เดช และ พรรณนา ไวคกุล. (2555). ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง
ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 2087-2094.
Byukusenge, Munene, & Orobia. (2016). Knowledge management and business performance:
Mediating effect of innovation. Journal of Business and Management Sciences, 4(4), 82-92.
Cronbach, Lee. J. (1990). Essentials of Psychology Testing. 5th ed. New York : Harper Collins
Publishers Inc.
Desouza, K. C. & Awazu, Y. (2006). Knowledge management at SMEs: Five peculiarities. Journal of Knowledge Management, 10 (1), 32-43.
Fafchamps, M. & Minten, B. (2002). Returns to Social Network Capital Among Traders. Oxford
Economic Papers, 54:173-206.
Galindo,Jose.(2002). Applying fuzzy databases and FSQL to the management of rural
accommodation. Tourism Management, 23(6), 623-629.


Gruber, H.G. (2000). Does organizational culture affect the sharing of knowledge? The case
of department in High-Technology Company. A thesis submitted to the Faculty of
Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the Degree
of Master of Management Studies. Carleton University Ottawa. Ontario.
Ha, Lo, & Wang. (2016). Relationship between knowledge management and organizational
performance: A test on SMEs in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 224
(2016), 184-189
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis: A
global perspective. New Jerrey. Pearson Publishing.
Hlupic, V., A. Pouloudi, & G. Rzevski. (2002). Towards an integrated approach to knowledge
management: hard, soft and abstract issues. Knowledge and Process Management, 9 (2),
90-102.
Jennex, M. E. (2007). Knowledge management in modern organizations. United Kingdom: San
Diego University. USA.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2004). Principles of marketing (10th ed.). Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall.obg
K.Y. Wong. (2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small
and medium enterprises. Industrial Management and Data Systems, 105(3), 261-279. ed.,Irvin/Mcgraw-Hill, USA.
Iandoli, L. & Zollo, G. (2007). Organizational cognition and learning. Building Systems for
the learning organization. Information Science Publishing, New York.
Lin, N. (2001a) Social Capital: A theory of structure and action. London and New
York. Cambridge University Press.
Lin, N. (2001b, June) Social capital: Social networks, civic engagement or trust?. Hong Kong
Journal of Sociology. (2), 1 -38.
Nhantumbo, I. (2001). Goal programming: Application in the management of the Miombo
Woodlandin Mozambique. European Journal of Operation research, 133(2), 310-322
Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric Theory. 3rd ed. New York: McGraw-Hill
OECD. (1996). Employment and growth in the knowledge-based economy. Paris: Organization
for Economic Co-operation and Development.


Omerzel, D.G. & Antoncic, B. (2008). Critical entrepreneur knowledge dimensions for the
SMEs performance. Industrial Management and Data Systems, 108(9), 1182-1199.
Price Waterhouse change integration team. (1996). The paradox principles. Chicago. Irwin.
Rule, L & Byars, L. (2002). Management: Skill and Application, (10th) ed.,Irvin/Mcgraw-Hill, USA.
Toften, K. & S.O. Olsen. (2003). Export market information use, organizational knowledge and firm
performance: a conceptual framework. International Marketing Review, 20 (1), 95-110.
Zhang, X. F. (2006). Information uncertainty and stock returns. Journal of Finance, 61(1), 105-136.

Most read articles by the same author(s)