กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Published: 2018-01-29

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ผลดี, อัรฮาวี เจ๊ะสะแม

81-90

การบริหารโดยการโค้ชเพื่อการพัฒนาองค์การ

อุทิศ ดวงผาสุข, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, นลินณัฐ ดีสวัสดิ์

130-141

จริยธรรมในการตัดสินใจกับการพัฒนาองค์การ

กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, นลินณัฐ ดีสวัสดิ์

142-155

บทบาทของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานในการพัฒนาองค์การ

กนกพร กระจ่างแสง, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, นลินณัฐ ดีสวัสดิ์

156-161

ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, นลินณัฐ ดีสวัสดิ์

162-171