กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Published: 2017-02-28

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้องค์กร ของการประปาส่วนภูมิภาค

นิภาพร ทรัพย์ศรีศุภชัย, สิทธิพงษ์ พุทธวงษ์, ศรทัศน์ อินทรบุตร, นิเวศ จิระวิชิตชัย

65