การประมาณกำไรสุทธิสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

Main Article Content

สุพัตรา อภิชัยมงคล

Abstract

บทคัดย่อ 

            การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี โดยการคำนวณกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปีนั้น นิติบุคคลจะทราบผลประกอบการจากการปิดบัญชีประจำปีแล้วจึงนำกำไรสุทธิจากงบการเงิน มาปรับปรุงตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรเพื่อเป็นกำไรสุทธิและนำไปคูณกับอัตราภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่สำหรับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี นิติบุคคลยังไม่ปิดบัญชีประจำปี และการที่นิติบุคคลจะทำการปิดบัญชีเพื่อใช้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นนิติบุคคลจึงต้องทำการประมาณการกำไรสุทธิแทน แต่การประมาณกำไรสุทธิอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้เป็นเหตุให้ต้องเสียเงินเพิ่ม เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการประมาณการกำไรสุทธิ

            ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ได้แก่ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย การประกอบกิจการหรือมีลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทนในประเทศไทยของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศที่ดำเนินการการค้าและหากำไร และกิจการร่วมค้า โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

            การเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการประมาณกำไรสุทธิทั้งปีน้อยกว่ากำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีเกินร้อยละ 25 โดยแนวทางที่น่าจะใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจริงที่สุดคือการรวบรวมข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย ช่วง 8 เดือนที่เกิดขึ้นจริง และประมาณการอีก 4 เดือนที่เหลือ โดยปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรเสียการประมาณการกำไรสุทธิไม่ควรจะน้อยกว่ากำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา เพราะหากเกิดความคลาดเคลื่อนทำให้การประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ยังถือว่าเป็นเหตุอันสมควร ไม่ต้องมีภาระเรื่องของเงินเพิ่ม

 

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ประมาณการกำไรสุทธิ

 

Abstract 

            The corporate income tax filing divided to 2 time: the corporate income tax at the end year and the corporate income tax on half year. Calculation of net profit for filing the corporate income tax at the end year. the corporate uses net profit in financial statement and then adjust by clause 65 (twi) and clause 65 (tri) and multiply tax rate. Closing the half year to calculate the income tax would cost increases. The corporate used to estimate instead the net profit actually. If earnings are calculated error may have to pay extra. Because of lack knowledge and understanding and guidance on estimating.

            The corporate liable to income tax based on net income include established under the laws of Thailand, established under the foreign law has deputy or establishment, organizations of foreign governments and joint venture. Filing PND 51 within two months from the date of the last six months of the accounting period.

            The estimated net profit for the year is less than the actual net profit for the year more than 25% then the corporate must pay an additional 20% of tax less. The closest to the actual results include the consolidation of revenue and expenses during the eight months. The projections for the four months required to consult with the relevant departments. However, estimates of amounts not less than the amount of net profit a year ago. If an error occurs, causing an estimated net income of less than 25% is considered to have reasonable cause and not have to pay extra. 

Keyword: Corporate income tax, Estimating net profit

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

กรมสรรพากร. (2559). ความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล. สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http://www. rd.go.th/publish/308.0.html
กรมสรรพากร. (2559). ระบบฐานข้อมูลศูนย์บริการข้อมูล. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2559, จากhttp://interapp3. rd.go.th/call_center_inter/src/call_main.php
สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ (2559). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
สำนักงานจรัสทนายความ. (2559). การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี. สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2559, จาก http:// www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=524215&Ntype=2
สุเทพ พงษ์พิทักษ์. (6 สิงหาคม 2556). ตอบข้อสงสัยภาษี. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ Suthep.Pongpitak
สุเทพ พงษ์พิทักษ์. (2556). ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2556. [อิเล็คทรอนิกส์บุ๊ค]. สืบค้นจาก http://taxguruthai.com/