ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้องค์กร ของการประปาส่วนภูมิภาค

Main Article Content

นิภาพร ทรัพย์ศรีศุภชัย
สิทธิพงษ์ พุทธวงษ์
ศรทัศน์ อินทรบุตร
นิเวศ จิระวิชิตชัย

Abstract

บทคัดย่อ 

            บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้องค์กร ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีในแต่ละบุคคลเข้าไปในระบบ และยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรในองค์กร  ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นได้มีการประเมินผลโดยกลุ่มผู้ประเมิน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 7 - 8 จำนวน 5 ท่าน กลุ่มที่ 2  ผู้ใช้งานระบบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 – 6 จำนวน 20 ท่าน โดยแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้ มีการประเมินด้านความสามารถในการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน(Functional Requirement Test) ด้านความถูกต้องของโปรแกรม (Functional Test) ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน (Usability Test) ผลการประเมินระบบจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 ซึ่งอยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจระบบจากผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 ซึ่งอยู่ในระดับดี จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบนี้บรรลุเป้าหมายจากความพึงพอใจจากผู้ใช้ทั้งหมด 

คำสำคัญ : การบริหาร, องค์ความรู้, การประปาส่วนภูมิภาค

 

Abstract 

            The objective of this research to develop a knowledge management system for provincial waterworks authority. This Knowledge Management System to keep the knowledge of people into the system and a source of  knowledgeable people in the organization. The Knowledge Management System evaluation was evaluated by two groups (Position computer scholars), 5 experts (Level 7-8) and 20 users (Level 4-6)  The evaluation questionnaire was divided into 3 parts. The first part was the evaluation of functional requirements test, the second part was the evaluation of functional test and the third part was the evaluation of system’s usability. The result of the evaluation from expert found mean at 4.16 with standard deviation at 0.74 and general user mean equaled at 4.20 with standard deviation at 0.84. In conclusion, this system achieved all goal gained a high level of satisfaction from all user. 

Keyword : Management, Knowledge, provincial waterworks authority

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). องค์กรแห่งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ธรรมกมลการพิมพ์.
มัลลิกา จันทร์โท. (2554). การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มผลลัพธ์การสืบค้น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น.
ศึกษิต ศรีพิชญพันธ์. (2551). การพัฒนาระบบจัดการความรู้สำหรับการบริหารจัดการระบบ SCADA/DMS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. การศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุกรี พัฒนภิรมย์. (2552). สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Drupal. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป.