การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

มกรพ์พล พันสวัสดิวง
ชัยวุฒิ จันมา

Abstract

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารตามกระบวนการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ระดับทักษะการของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods Research) แบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative)  ประชากร คือ ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,285 คนโดยใช้แบบสอบถามแบบขีดขนาด (Rating Scale) 5 ระดับ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 310 คน ที่ได้จากการเลือกตัวอย่างโดยแบ่งประชากรที่จะศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ (Stratified Random Sampling) แล้วทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ  ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative)โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) คือ ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน  10 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงและใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปดังนี้

            การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.22  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนำ ด้านการควบคุม ด้านความคิด ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิคอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  ด้านการควบคุม ด้านเทคนิค  ด้านการนำ  ด้านความคิด  ด้านการวางแผน  ด้านมนุษยสัมพันธ์  และด้านการจัดองค์การ ตามลำดับ สำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าด้านการนำ และด้านการควบคุมสามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 คำสำคัญ: การบริหาร, ทักษะการบริหาร, กระบวนการบริหาร, ผู้บริหารระดับต้น

  

Abstract

          The objectives of this research are to study 1) The level of management according to management process of the first line managers in industry business in Bangkok area and perimeter.  2) The level of managerial skills of the first line managers in industry business in Bangkok area and perimeter. This research used mixed method research methodology; divided into 2 parts as follows; part 1 is a quantitative research methodology, the analyzed data were collected by using a 5-rating scale questionnaire. The population was 1,285 of the first line managers in Bangkok area and perimeter. The sample consisted of 310 which determined by using Stratified Random sampling method and analyzed collected data by using multiple regression.  Part 2 was a qualitative research methodology by in-depth interviews provided by key Informants from 10 of the first line managers in industry business in Bangkok area and perimeter and selected by purposive sampling and the qualitative data are analyzed by content analysis. The results of the research are as follows

           The development of management according to management process and managerial skills of the first line managers  in industry business in Bangkok area and perimeter by overall is at high level with average scores of 4.22 and when considering each aspect found that planning, organizing, leading, controlling, technical skills, human relations skills and conceptual skills are at high level which considering by average scores from higher to lower scores are controlling, technical skills, leading, conceptual skills, planning, human relations skills, and organizing respectively. To determine by multiple regression analysis the results showed that leading and controlling could predict dependent variables which are technical skills, human relations skills and conceptual skills with  significance level of 0.05.

 

Keywords: Management, Management Process, Managerial Skills, First-line Managers

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุลและคณะ. (2557). ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3. วารสารบัณฑิตศึกษา. 11(53), 187.
บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2548). มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2558, จาก library.christian.ac.th
พิชัย ฉันทลาภ. (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน การไฟฟ้าเขต2 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2555). หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลศรี ร่มไทร. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบลกับทักษะที่จำเป็นต่อการบริหาร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 4(1), 44.
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.). (2558). ความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยต่อระบบเศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2558, จาก www.sme.go.th/th/
สุนทร โคตรบรรเทา. (2551). ทักษะการบริหาร. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2558, จาก www.chulabook.com
Allen, N. Berger; & et al. (2005). Corporate Governance and Bank Performance : A Joint Analysis of The Static Selection, and Dynamic Effects of Domestic Foreign, And State Ownership. Journal of Banking & Finance. 29(8-9), 2179-2221; August - September.
Bovee; & et al. (1993). Management. New York: McGraw–Hill.
Collette. (1995). Demand workforce development organization found that gender and experience affecting development. Retrieved February 1, 2015, From: https://www.google.co.th
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, 6, 297-334.
Drucker. (2005). The Great Pioneer of Management Theory and Practice. Retrieved March 15, 2013. From: https://www.gotoknow.org/posts/585650
Fayol, Henri. Management principle. Retrieved March 15, 2013. From: www.tpa.or.th/writer/read_ this_book_topic.php
Katz, R.L. (1995). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review. (January-February 1955), 33-42.
Koontz, Harold and Weihrich; Heinz. (1988). Planning, Doing and Reviewing. Retrieved March 15, 2013. From: https://books.google.co.th/books?isbn=1134019904
Lim and et.al. (2010). Human Resource Management. Singapore: Cengage Leaning Asia Pte Ltd.
Yamane, Taro. (1973). Statistics; An introductory analysis. New York: Harper & Row.