เผยแพร่แล้ว: 2023-12-01

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินภาวะหมดไฟในการเป็นพ่อแม่ (Parental Burnout Assessment: PBA) ฉบับภาษาไทย

แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์, อิสระ บุญญะฤทธิ์, อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์, ดรณี จันทร์หล้า

25-38

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับโรคหลายบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011-2018

เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, ธนยศ สุมาลย์โรจน์, เฉลิมพล เทศพันธุ์

39-52

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยาหยี สินธุระวิทย์, ยิหวา สินธุระวิทย์, พัชยา บัวแดง, อัชฌาธิดา วิริพันธุ์, นววรรณ ศรีนา, ธนาดล คงประเสริฐผล, ศุภชัย จอมสวรรค์, สุริยา บัวระภา, พิสมัย อุปรี, อุทัยทิพย์ พิมพ์มีลาย, ไพลัดดา ทองใบใหญ่, รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, สุนทรี โอรัตนสถาพร

53-64

อยู่ก็ได้ตายก็ดี: ความคิดอยากตายโดยไม่มีแผนชัดเจน

ปิยภรณ์ กรวยทอง, ณัฐกานต์ พงศ์บริพัตร, สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, พนมพร พุ่มจันทร์, เอื้ออนุช ถนอมวงษ์, มณฑิรา บุญทิพย์

65-80