อยู่ก็ได้ตายก็ดี: ความคิดอยากตายโดยไม่มีแผนชัดเจน

Main Article Content

ปิยภรณ์ กรวยทอง
ณัฐกานต์ พงศ์บริพัตร
สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์
พนมพร พุ่มจันทร์
เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
มณฑิรา บุญทิพย์

บทคัดย่อ

การฆ่าตัวตายยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบรุนแรงซึ่งพบได้ในท่ัวโลก และยังคงมีการศึกษาจำนวนมากถึงสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตาย โดยหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ ความคิดอยากตาย บทความนี้จึงสนใจที่จะทำความเข้าใจผู้ที่มีความคิดอยากตายโดยไม่มีแผนชัดเจน เนื้อหานำเสนอประกอบด้วยความหมายและนิยามของความคิดอยากตายโดยไม่มีแผนชัดเจน แนวคิด ทฤษฎีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดอยากตายโดยไม่มีแผนชัดเจน กระบวนการคัดกรองความคิดอยากตายโดยไม่มีแผนชัดเจน และกระบวนการด้านจิตบำบัดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนมุ่งหวังให้บทความนี้เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจและนำข้อมูลไปช่วยเหลือดูแลให้บุคคลที่มีความคิดอยากตายโดยไม่มีแผนชัดเจนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

American Foundation for Suicide Prevention. (2023). Risk factors, protective factors, and warning signs. https://afsp.org/risk-factorsprotective-factors-and-warning-signs#warning-signs

Ashkanazi, G. A. (2018). Suicidal ideation. In J.Kreutzer, J. DeLuca, & B. Caplan, (Eds).Encyclopedia of clinical neuropsychology.Springer, Cham. 343-352. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56782-2_2136-2

Baca-Garcia, E., Perez-Rodriguez, M. M., Oquendo, M. A., Keyes, K. M., Hasin, D. S., Grant, B. F., & Blanco, C. (2011). Estimating risk for suicide attempt: Are we asking the right questions? Passive suicidal ideation as a marker for

suicidal behavior. Journal of Affective Disorders, 134(1-3), 327-332. https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.06.026

Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: The scale for suicide ideation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47(2), 343-352. https://doi.org/10.1037//0022-006x.47.2.343

Booniam, S., Wongpakaran, T., Lerttrakarnnon, P.,Jiraniramai, S., Kuntawong, P., & Wongpakaran, N. (2020). Predictors of passive and active suicidal ideation and suicide attempt among older people: A study in tertiary care settings in Thailand. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 16, 3135-3144. https://doi.org/10.2147/NDT.S283022 (in Thai).

Chu, C., Buchman-Schmitt, J. M., Stanley, I. H., Hom, M. A., Tucker, R. P., Hagan, C. R., Rogers, M. L., Podlogar, M. C., Chiurliza, B., Ringer, F. B., Michaels, M. S., Patros, C. H. G., & Joiner, T. E. (2017). The interpersonal theory of suicide:

A systematic review and meta-analysis of a decade of cross-national research. Psychological Bulletin, 143(12), 1313-1345. https://doi.org/ 10.1037/bul0000123

Crosby, A. E., Han, B., Ortega, L. A., Parks, S. E., Gfroerer, J., & Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2011). Suicidal thoughts and behaviors among adults aged ≥18 years- United States, 2008-2009. Morbidity and

mortality weekly report. Surveillance Summaries (Washington, D. C.: 2002), 60(13), 1-22.

Davis, S. J. (2018, August 1). The sad truth about passive suicidal ideation and actions. Thrive Global. ttps://community.thriveglobal.com/the-sad-truth-about-passive-suicidal-ideationand-actions/

Department of Mental Health. (n.d.). Manual for suicide behaviors screening. Retrieved April 5, 2023, from https://mhso.dmh.go.th/fileupload/202301161330193317.pdf (in Thai).

Eskin, M., Ertekin, K. & Demir, H. (2008) Efficacy of a problem-solving therapy for depression and suicide potential in adolescents and young adults. Cognitive Therapy and Research, 32(2),227-245. https://doi.org/10.1007/s10608-007-

-8

Franklin, J. C., Ribeiro, J. D., Fox, K. R., Bentley, K. H., Kleiman, E. M., Huang, X., Musacchio, K. M., Jaroszewski, A. C., Chang, B. P., & Nock, M. K. (2017). Risk factors for suicidal thoughts and behaviors: A meta-analysis of 50 years of

research. Psychological Bulletin, 143(2), 187-232. https://doi.org/10.1037/bul0000084

Harmer, B., Lee, S., Duong, T. V. H., & Saadabadi, A. (2023). Suicidal ideation. StatPearls Publishing. Husky, M. M., Zablith, I., Alvarez Fernandez, V., & Kovess-Masfety, V. (2016). Factors associated with suicidal ideation disclosure: Results from a large population-based study. Journal of Affective Disorders, 205, 36-43. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.06.054

Joiner, T. E. (2005). Why people die by suicide. Harvard University Press Klomek, A. B., Catalan, L. H., & Apter, A. (2021). Ultra-brief crisis interpersonal psychotherapybased intervention for suicidal children and adolescents. World Journal of Psychiatry, 11(8),403-411. https://doi.org/10.5498/wjp.v11.i8.403

Klonsky, E. D., & May, A. M. (2015). The three-step theory (3ST): A new theory of suicide rooted in the ‘ideation-to-action’ framework. International Journal of Cognitive Therapy, 8(2), 114-129. https://doi.org/10.1521/ijct.2015.8.2.114

Klonsky, E. D., May, A. M., & Saffer, B. Y. (2016). Suicide, suicide attempts, and suicidal ideation. Annual Review of Clinical Psychology, 12, 307-330. https://doi.org/10.1146/annurevclinpsy-021815-093204

Knizek, B. L., & Hjelmeland, H. (2018). To die or not to die: A qualitative study of men's suicidality in Norway. BMC Psychiatry, 18(1),263. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1843-3

Liu, R. T., Bettis, A. H., & Burke, T. A. (2020).Characterizing the phenomenology of passive suicidal ideation: A systematic review and meta-analysis of its prevalence, psychiatric comorbidity, correlates, and comparisons with

active suicidal ideation. Psychological Medicine,50(3), 367-383. https://doi.org/10.1017/S0033

X

May, C. N., Overholser, J. C., Ridley, J., & Raymond, D. (2015). Passive suicidal ideation: A clinically relevant risk factor for suicide in treatment-seeking veterans. Illness, Crisis & Loss, 23(3), 261-277. https://doi.org/10.1177/

National Institute of Mental Health. (2023). Frequently asked questions about suicide. https://www.nimh.nih.gov/health/publication s/suicide-faq

O'Connor, R. C., & Kirtley, O. J. (2018). The integrated motivational-volitional model of suicidal behaviour. Philosophical Transactions of The Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 373(1754), 20170268.

https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0268

Posner, K., Brent, D., Lucas, C., Gould, M., Stanley, B., Brown, G., Fisher, P., Zalazny, J., Burke, A., Oquendo, M., & Mann, J. (2008). Columbiasuicide severity rating scale (CSSRS). The Columbia Lighthouse Project. ttps://cssrs.columbia.edu/wp-content/uploads/C-SSRS_Pediatric-SLC_11.14.16.pdf

Posner, K., Brown, G. K., Stanley, B., Brent, D. A., Yershova, K. V., Oquendo, M. A., Currier, G. W., Melvin, G. A., Greenhill, L., Shen, S., & Mann, J. J. (2011). The Columbia-suicide severity rating scale: Initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. The American Journal of Psychiatry, 168(12), 1266-1277.https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.10111704

Raue, P. J., Meyers, B. S., Rowe, J. L., Heo, M., & Bruce, M. L. (2007). Suicidal ideation among

elderly homecare patients. International Journal of Geriatric Psychiatry, 22, 32-37.

https://doi.org/10.1002/gps.1649

Rozanov, V. A., & Rakhimkulova, A. S. (2017). Suicidal ideation in adolescents-a transcultural analysis. In U. Kumar (Ed.), Handbook of suicidal behaviour. (pp.267-285). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4816-6_15

Simon, R. I. (2014). Passive suicidal ideation: Still a high-risk clinical scenario. Current sychiatry,13(3), 13-15.

Stanley, B., Brown, G., Brent, D. A., Wells, K., xwfh Poling, K., Curry, J., Kennard, B. D., Wagner,A., Cwik, M. F., Klomek, A. B., Goldstein, T.,niel, S., & Hughes, J. (2009). Cognitive-behavioral therapy for suicide prevention (CBT-SP): Treatment model, feasibility, and acceptability. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48(10), 1005-1013. https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e3181b5dbfe

Turecki, G., & Brent, D. A. (2016). Suicide and suicidal behaviour. Lancet (London, England), 387(10024), 1227-1239. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)002342

Van Orden, K. A., Cukrowicz, K. C., Witte, T. K., & Joiner, T. E., Jr. (2012). Thwarted belongingness and perceived burdensomeness: Construct validity and psychometric properties of the interpersonal needs questionnaire. Psychological Assessment, 24(1), 197-215. https://doi.org/10.1037/a0025358

Van Orden, K. A., Witte, T. K., Cukrowicz, K. C., Braithwaite, S. R., Selby, E. A., & Joiner, T. E., Jr. (2010). The interpersonal theory of suicide. Psychological Review, 117(2), 575-600.https://doi.org/10.1037/a0018697

Wastler, H. M., Khazem, L. R., Ammendola, E., Baker, J. C., Bauder, C. R., Tabares, J., Bryan, A. O., Szeto, E., & Bryan, C. J. (2023). An empirical investigation of the distinction between passive and active ideation: Understanding the latent structure of suicidal thought content. Suicide & LifeThreatening Behavior, 53(2), 219-226. ttps://doi.org/10.1111/sltb.12935

Wong, A., Chan, I., Tsang, C. H. C., Chan, A. Y. F.,Shum, A. K. Y., Lai, E. S. Y., & Yip, P. (2021). A local review on the use of a bio-psycho-social model in school-based mental health promotion. Frontiers in Psychiatry, 12, 691815.

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.691815

World Health Organisation (WHO). (2021, June 17). Suicide. https://www.who.int/news-rol