การศึกษาแนวโน้มความสามารถทางสมองของผู้ป่วยที่มีภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยที่มารับการรักษาในสถาบันประสาทวิทยา

Main Article Content

จิตรจิรา ฤทธิกุลสิทธิชัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวโน้มของลักษณะคะแนนความสามารถทางสมองด้านต่าง ๆ ของผู้ป่วย MCI ของสถาบันประสาทวิทยา ที่มาทำการรักษาต่อเนื่อง ในปีที่ 1 และ ปีที่ 5 วัสดุและวิธีการการศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลังจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยของสถาบันประสาทวิทยา ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ MCI และรักษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และได้รับการทดสอบจาก Montreal Cognitive Assessment - Thai version (MoCA-Th) ในปีที่ 1 และ ปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาย้อนหลังครั้งนี้มีจำนวน 68 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test และ one-way ANOVA ผลการศึกษา พบว่าคะแนนรวมความสามารถทางสมองในปีที่ 1 จำแนกตามกลุ่มเพศ อายุ และการศึกษา พบว่ามีคะแนนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในปีที่ 5 พบว่า เฉพาะกลุ่มอายุ มีคะแนนรวมความสามารถทางสมองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และพบว่า คะแนนรวมของความสามารถทางสมองของผู้ป่วยในปีที่ 1 และปีที่ 5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 โดยผลการเปรียบเทียบของคะแนนความสามารถทางสมองด้านย่อยชุด memory, executive function, visuospatial, attention/concentration และ orientation มีคะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ด้าน language มีคะแนนลดลงแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป กลุ่มผู้ป่วย MCI ที่มีอายุมากจะมีแนวโน้มความสามารถทางสมองลดลงมากกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยเมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี โดยเฉพาะในด้าน memory, executive function, visuospatial, attention/concentration และ orientation อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสามารถของสมองและชะลอการลดลงของความสามารถทางสมองในกลุ่มผู้สูงอายุ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

American Psychiatric Association. (2022, November). DSM-5-TR™ Neurocognitive Disorders Supplement Updated Excerpts for Delirium Codes Major and Mild Neurocognitive Disorders. Psychiatry online. https://psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/DSM-5-TR_Neurocognitive-Disorders-Supplement_2022_APA_Publishing.pdf.

Aretouli, E., & Brandt J. (2010). Everyday functioning in mild cognitive impairment and its relationship with executive cognition. International Journal of Geriatric Psychiatry, 25(3), 224-233.

Bennett, D. A., Wilson R. S., Schneider J. A., Evan D. A., Beckett L. A., & Aggarwal N.T. (2002). Natural history of mild cognitive impairment in older person. Neurology, 59(2), 198-205.

Belleville, S., Fouquet, C., Hudon, C., Zomahoun, H. T. V., & Croteau, J. (2017). Neuropsychological measure that predict progression from mild cognitive impairment to Alzheimer’s type dementia in older adults: A systematic review and meta-analysis. Neuropsychol Rev, 27, 328 - 353.

Chetelat, G., Desgranges, B., de la Sayette, V., Viader, F., Berkouk, K., Landeau, B., Lalevee, C., Le Doze, F., Dupuy, B., Hannequin, D., Baron, J. C., & Eustache, F. (2003). Dissociating atrophy and hypometabolism impact on episodic memory in mild cognitive impairment. Journal of Neurology, 126(9): 1955-1967.

Deetong-on, T., Puapornpong, P., Pumipichet, S., Benyakorn, S., & Kitporntheranunt, M. (2013). Prevalence and risk factors of mild cognitive impairment in menopausal women at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 21, 110-116.

Edith, L., Marina, C., Bruno, B., Luis, C., & Marcelo, S. (2018). Longitudinal follow-up of a population with MCI: Predictive value of the MIS test with delayed recall for progression to dementia. Advance in Alzheimer’s Disease, 7, 183-196.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2018, January 12). Situation of Thai elder 2016. Thaitgri. http//thaitgri.org/?p=38427.

Fouquet, M., Desgranges, B., La Joie, R., Riviere, D., Margin, J. F., Landeau, B., Mezenge, F., Pelerin, A., La Sayette, V., Viader, F., Baron, J. C., Eustache, F., & Chetelat, G. (2012). Role of hippocampal CA1 atrophy in memory encoding deficits in amnestic mild cognitive impairment. NeuroImage, 59(4), 3309-3315.

Gauthier, S., Reisberg, B., Zaudig, M., Peterser, R.C., Ritchie K, Broich K, Belleville, S., Brodaty, H., Bennett, D., Chertkow, H., Cummings, J. L., de Leon, M. J., Feldman, H., Ganguli, M., Hampel, H., Scheltens, P., Tierney, M. C., Whitehouse, P., & Winbladet, B. (2006). Mild cognitive impairment. The Lancet, 367, 1262-70.

Hemrungrojn, S. (2011). Montreal cognitive assessment (MOCA). MoCA Conition. http://www. mocatest.org/wp-content/uploads/2015/test-instructions/MoCA-Instructions/MoCA-Test-Thai.pdf.

Julayanont, P., Phillips, N., Chertkow, H., & Nasreddine, Z. S. (2013). Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Concept and clinical review. In Larner, A. J. (Ed.), Cognitive screening instruments: A practical approach (pp. 111–151).

Springer-Verlag Publishing/Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2452-8_6.

Knopman, D., & Selnes, O. (2003). Neuropsychology of dementia. In Heilman, K.M., & Valenstein, E. (Eds.), Clinical neuropsychology (pp. 574–616). Oxford University Press.

Krishnan, K., Rossetti, H., Hynan, L. S., Carter, K., Falkowski, J., Lacritz, L., Cullum, C. M., & Weiner, M. (2017). Change in Montreal cognitive assessment score over time. Assessment, 24(6), 772-777.

Lopez, O. L., Becker, J. T., Jagust, W. J., Fitzpatrick, A., Carlson, M .C., DeKosky, S. T., Breitner, J., Lyketsos, C. G., Jones, B., Kawas, C., & Kuller, L. H. (2006). Neuropsychological characteristics of mild cognitive impairment subgroups. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 77(2), 159-165.

Menon, V., Rivera, S. M., White, C. D., Glover, G. H., Reiss, A. L. (2000). Dissociating prefrontal and parietal cortex activation during arithmetic processing. NeuroImage, 12(4), 357-365.

Muangpaisan, W. (2018). The dementia diagnostic criteria. Faculty of Medicine Siriraj Hospital. http://www.si.mahidol.ac.th/project/ geriatrics/network_title1_2.html#. (in Thai)

Nordlund, A., Rolstad, S., Hellstrom, P., Sjogren, M., Hansen, S., & Wallin, A. (2005). The Goteborg MCI study: Mild cognitive Impairment is a heterogeneous condition. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 76, 1485-1490.

O’Bryant, S. E., Johnson, L., Reisch, J., Edward, M., Hal, l. J., Barber, R., Devous, M. D., Royall, D., & Singh, M. (2013). Risk factor for mild cognitive impairment among Mexican American. Alzheimer Dement, 9, 622-631.

Paul, R., Lane, E. M., Tate, D. F., Heaps J., Romo, D. M., Akbudak, E., Niehoff, J., & Conturo, T. E. (2011). Neuroimagine signature and cognitive correlate of the Montreal cognitive assessment screen in a nonclinical elderly sample. Archives of Climical Neuropsychology, 26, 454-460.

Petersen, R. C., Smith, G. E., Waring, S. C., Ivnik, R. J., Tangalos, E.G., & Kokmem, E. (1999). Mild cognitive impairment, clinical characterization and outcome. ARCH NEUROL, 56, 303-308.

Praison, P., & Chuajedton, P. (2017). Factors relate to mild cognitive impairments in elderly people in Chiang Rai Province. Thai Journal of Nursing Council, 32(1), 64-80. (in Thai)

Psychology Division. (2018). The patients registration of cognitive screening 2014-2018. Psychology Division of Neurology Institute. (in Thai)

Rattanawat, W., Nakawiro, D., & Visajan, P. (2018). Prevalence of mild cognitive impairment (MCI) in pre-retirement period of hospital staff. J Psychiatric Association Thailand, 63(1), 55-64. (in Thai)

Razani, J., Kakos, B., Orieta, B. C., Wong, J. T., Casas, R., Lu, P., Alessi, C., & Josephson, K. (2007). Predicting caregiver burden from daily function abilities of patients with mild dementia. Journal of the American Geriatrics Society, 55(9), 1415-1420.

Razani, J., Wong, J. T., Dafaeeboini, N., Edwards, L. T., Lu, P., Alessi, C., & Josephson, K. (2009). Predicting everyday functional abilities of dementia patients with the mini-mental state examination. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 22(1), 62-70.

Remy, F., Mirrashed, F., Campbell, B., Richter, W. (2004). Mental calculation impairment in Alzheimer’s disease: A functional magnetic resonance imaging study. Neuroscience Letters, 358(1), 25-28.

Sachdev, P. S., Lipnicki, D. M., Kochan, N. A., Crawford, J. D., Thalamuthu, A., Andrews G., Brayne, C., Matthews, F. E., Stephan, B. C., Lipton, R. B., Katz, M. J., Ritchie, K., Carriere, I., Ancelin, M. L., Lam, L. C., Wong, C. H., Fung, A. W., Guaita, A., Vaccaro, R., & … Santabarbara, J. (2015). The prevalence of mild cognitive Impairment in diverse geographical and ethnocultural region. PLoS ONE, 5, 10(11), e0142388. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4634954/.

Sharp, E.S. & Gatz, M. (2011). The relationship between education and dementia an updated systematic review. Alzheimer Dis Assoc Disord, 25(4), 289-304. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21750453/.

Statistic Division. (2018). The medical records: Classified by diseases 2012-2018. Statistic Division of Neurology Institute. (in Thai)

Suwan, A. & Trakulsitthichok, S. (2016). Prevalence and factors associated with dementia among elderly in Lukhok Subdistrict, Muang District, Pathumtani Province. APHEIT Journal, 2, 21-32. (in Thai)

Tangwongchai, S., Phanasathit, M., Charenboon, T., Akkayagorn, L., Hemrungrojn, S., Phanthumchinda, K., & Nasreddine, Z.A. (2009, Sep 1-5). The validity of Thai version of the Montreal cognitive assessment (MoCA-T) [Poster presentation]. International Psychogeriatric Association 14th International Congress, Montreal Canada.

Yanhong O., Chandra M., Venkatesh D. (2013). Mild cognitive impairment in adult: A neuropsychological review. Ann Indian Acad Neural, 16(3), 310-318.