เผยแพร่แล้ว: 2023-08-14

การดื่มสุรากับอัตลักษณ์ความเป็นหญิงของนักศึกษา: การวิเคราะห์ปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ

อรณิชา แปงทิศ, ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, รติพันธ์ ถาวรวุฒิชาติ

32-45