ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้รับการปรึกษาที่มีต่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์: การศึกษาเชิงคุณภาพ

Main Article Content

ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์
ศุภชัย ตู้กลาง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาเกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตใจของผู้รับการปรึกษาที่มีต่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา วัสดุและวิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ (IPA) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 11 คน คัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้รับการปรึกษาที่มีประสบการณ์เคยได้รับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์จากศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่าประสบการณ์ทางจิตใจของผู้รับการปรึกษาที่มีต่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลักดังนี้ 1) ผู้ให้การปรึกษาควรมีความรู้และความสามารถด้านการให้การปรึกษา และเทคโนโลยี 2) ผู้รับการปรึกษามีความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยี 3) สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 4) การรับรู้ถึงความสะดวกสบาย 5) การรับรู้ถึงการใช้งานง่าย 6) การอธิบายขั้นตอนการใช้งานจะทำให้ผู้รับการปรึกษาใช้งานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ได้ง่ายขึ้น 7) การรับรู้ถึงความปลอดภัยและไม่รู้สึกกังวลกับประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ และ 8) การรับรู้ว่าอิทธิพลของสังคมหรือคนใกล้ชิดส่งผลต่อการมารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ สรุป ผู้รับการปรึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางจิตใจในเชิงบวกต่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ แต่บางรายสะท้อนว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่ไม่มีความชำนาญเรื่องเทคโนโลยี รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

American Counseling Association. (2020). COVID-19 and telebehavioral health: Ethical considerations during a public health emergency. https://education.wm.edu/academics/space/documents/telehealth101/covid19article.pdf

American Psychological Association (APA). (2013). Guidelines for the practice of telepsychology. American Psychologist, 68(9), 791-800. http://dx.doi.org/10.1037/a0035001

Andrews, J. A., Brown, L. J., Hawley, M. S., & Astell, A. J. (2019). Older adults’ perspectives on using digital technology to maintain good mental health: Interactive group study. Journal of Medical Internet Research, 21(2), e11694

Awabil, G., & Akosah, J. C. (2018). Attitude of Ghanaian university students towards online counselling. Journal of Education and Practice, 9(11), 10-16.

Bac, S. D., & Kocab, O. O. (2019). Counseling trainees’views towards usage of online counseling in psychological services. European Journal of Education Studies, 5(12), 46-60. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2597546

Barak, A., & Grohol, J. M. (2011). Current and future trends in internet-supported mental health interventions. Journal of Technology in Human Services, 29(3), 155-196. https://doi.org/10.1080/15228835.2011.616939

Bastemur, S., & Bastemur, E. (2015). Technology based counseling: Perspectives of Turkish counselors. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176,431-438. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.493.

Batastini, A. B., Paprzycki, P., Jones, A. C., & MacLean, N. (2021). Are videoconferenced mental and behavioral health services just as good as inperson? A meta-analysis of a fast-growing practice. Clinical Psychology Review, 83, 101944. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101944.

Cao, J., Kurata, K., Lim, Y., Sengoku, S., & Kodama, K. (2022). Social acceptance of mobile health among young adults in Japan: An extension of the UTAUT model. International Journal of Environmental Research and Public Health,19(22), 15156. https://doi.org/10.3390/ijerph192215156

Czaja, S. J., Boot, W. R., Charness, N., Rogers, W. A., & Sharit, J. (2018). Improving social support for older adults through technology: Findings from the PRISM randomized controlled trial. The Gerontologist, 58(3), 467-477. https://doi.org/10.1093/geront/gnw249

Darkins, A. W. (2016). Telemedicine and telehealth: Role in disaster and public health emergencies. In K. L. Koenig, & H. S. Carl (Eds.), Koenig and Schultz’s disaster medicine: Comprehensive principles and practices (2nd edition, pp. 415-432). Cambridge University Press.

Ebert, D. D., Van Daele, T., Nordgreen, T., Karekla, M., Compare, A., Zarbo, C., Brugnera, A., Øverland, S., Trebbi, G., Jensen, K. L., & Kaehlke, F. (2018). Internet and mobile-based psychological interventions: Applications, efficacy, and potential for improving mental health. European Psychologist, 23(2), 167-187. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000318

Garg, S., Bisht, U., & Singh, M. (2020). A review on online counselling in COVID-19 pandemic: Indian perspective. The International Journal of Indian Psychology, 8(3), 505-512. https://ijip.in/pdf-viewer/?id=25501

Greenhalgh, T., Koh, G. C. H., & Car, J. (2020). COVID-19: A remote assessment in primary care. BMJ, 368, m1182. https://doi.org/10.1136/bmj.m1182

Guay, C., Auger, C., Demers, L., Mortenson, W. B., Miller, W. C., Gélinas-Bronsard, D., & Ahmed, S. (2017). Components and outcomes of internet-based interventions for caregivers of older adults: Systematic review. Journal of Medical Internet Research, 19(9), e313.https://doi.org/10.2196/jmir.7896

Hadler, N. L., Bu, P., Winkler, A., & Alexander, A. W. (2021). College student perspectives of telemental health: A review of the recent literature. Current Psychiatry Reports, 23(2), 1-8. https://doi.org/10.1007/s11920-020-01215-7

Hooley, T., Hutchinson, J., & Neary, S. (2016). Ensuring quality in online career mentoring. British Journal of Guidance & Counselling, 44(1), 26-41. https://doi.org/10.1080/03069885.2014.1002385

Jumsai Na Ayudhya, T. (2014). Interpretative phenomenological analysis (IPA) and applicability for interior architecture research in Thailand. Journal of the Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 19(2), 51-63. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30293 (in Thai).

Larkin, M. & Thompson, A. (2012). Interpretative phenomenological analysis. In A. Thompson & D. Harper (Eds), Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners. John Wiley & Sons, Oxford, 99-116. https://doi.org/10.1002/9781119973249

Maheu, M. M., Pulier, M. L., McMenamin, J. P., & Posen, L. (2013). Future of telepsychology, telehealth, and various technologies in psychological research and practice. Professional Psychology: Research and Practice, 44(2), 89-96. https://doi.org/10.1037/a0029458

Mallen, M. J., Vogel, D. L., Rochlen, A. B., & Day, S. X. (2005). Online counseling: Reviewing the literature from a counseling psychology framework. The Counseling Psychologist, 33(6), 819-871.

Muangtum, N. (2021, 22 July). 46 conclusions from the Digital Stat 2021 report, the second half of the year from We Are Social. Everyday Marketing.co. https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/digital-stat-2021-thailand-weare-social-q3-q4/ (in Thai).

National Board for Certified Counselors. (2016). National board for certified counselors (NBCC) policy regarding the provision of distance professional services. The Career Center, part of the Division of Student Affairs, Florida State University.https://career.fsu.edu/sites/g/files/imported/storage/original/application/04285423b8a3de7ac2162f2fda5bbbfb.pdf

Psychology Excellence Center (PEC). (2023, 1 March). Statistics of online counseling services provided by the Psychology Excellence Center from 2021 to 2022. The meeting of the Committee of the Faculty of Education, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand. (in Thai).

Richardson, S. J., Carroll, C. B., Close, J., Gordon, A. L., O’Brien, J., Quinn, T. J., Rochester, L., Sayer, A. A., Shenkin, S. D., van der Velde, N. & Woo, J. (2020). Research with older people in a world with COVID-19: Identification of current and

future priorities, challenges, and opportunities. Age and Ageing, 49(6), 901-906. https://doi.org/10.1093/ageing/afaa149

Sari, R. O. (2021). Cyber counseling services in COVID-19 pandemic. Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 3(1), 8-21. https://doi.org/10.51339/isyrof.v3i1.226

Shore, J. H., Mishkind, M. C., Bernard, J., Doarn, C. R., & Bell, I. (2014). A lexicon of assessment and outcome measures for telemental health. Telemedicine and e-Health, 20(3), 282-292.https://doi.org/10.1089/tmj.2013.0357

Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method, and research. Sage.

Sorapipatcharoen, N., Supwirapakorn, W., & Wisessuwan, A. (2015). Self-adjustment of students through online solution-focused counseling. Research Methodology & Cognitive Science, 13(1), 79-93. (in Thai).

Sosialita, T. D. (2019). Online counseling to improve mental health among midwives. Proyeksi: Jurnal Psikologi, 14(2), 185-194. http://dx.doi.org/10.30659/jp.14.2.185-194

Srichannil, C. (2017). Interpretative phenomeno logical analysis: A qualitative methodology for psychological research. Journal of Education Burapha University, 28(3), 1-13. (in Thai).

Stoll, J., Müller, J. A., & Trachsel, M. (2020). Ethical issues in online psychotherapy: A narrative review. Frontiers in Psychiatry, 10, 993. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00993

Sukmawati, I., Ardi, Z., Ifdil, I., & Zikra, Z. (2019). Development and validation of acceptability of mental-health mobile app survey (AMMS) for Android-based online counseling service assessment. Journal of Physics: Conference Series, 1339(012124), 2-8. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1339/1/012124

Tannous, A. (2017). Perceptions towards online counseling among University of Jordan students. Modern Applied Science, 11(12), 1844-1852. https://doi.org/10.5539/mas.v11n12p68

Teo, T., Shi, W., Hoi, C. K. W., & Huang, F. (2020). Predicting the intention to use cybercounseling among Chinese adolescents: An extended theory of planned behavior. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 23(9), 627-

https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0775

Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. MIS Quarterly, 15(1), 125-143. https://doi.org/10.2307/249443

Vera San Juan, N., Shah, P., Schlief, M., Appleton, R., Nyikavaranda, P., Birken, M., Foye, U., Lloyd-Evans, B., Morant, N., Needle, J. J. & Simpson, A. (2021). Service user experiences and views regarding telemental health during the COVID-19 pandemic: A co-produced framework analysis. PLOS ONE, 16(9), 1-21. https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0257270

Vongtangswad, S. (2010). Internet-based mental health services: Problem characteristics of clients and experience of service providers through MSN program [Unpublished Master's thesis]. Chulalongkorn University. (in Thai).

Wei, Z., Zhao, Z., & Zheng, Y. (2019). Following the majority: Social influence in trusting behavior. Frontiers in Neuroscience, 13, 89. https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00089

Wells, R. (2021). The impact and efficacy of ecounselling in an open distance learning environment: A mixed method exploratory study. Journal of College Student Psychotherapy,37(10), 1-18. https://doi.org/10.1080/875682

2021.1924098

Yurayat, P., & Seechaliao, T. (2021). Needs assessment to develop online counseling program. International Education Studies, 14(7), 59-71. https://doi.org/10.5539/ies.v14n7p59

Yurayat, P., & Seechaliao, T. (2022). Undergraduate students' attitudes towards online counseling since the COVID-19 pandemic. Higher Education Studies, 12(1), 72-83. https://doi.org/10.5539/hes.v12n1p72.

Zainudin, Z. N., & Yusop, Y. M. (2018). Cybercounseling: Is it new? International Research Journal of Education and Sciences (IRJES), 2(2), 19-24. Zeren, S. G. (2019). Client’s experiences of online counseling: Satisfaction and therapeutic alliance. Journal of Mental Health Counseling, 41(1), 45-58. https://doi.org/10.14812/cuefd.843542

Zhou, S., Zhao, J., & Zhang, L. (2022). Application of artificial intelligence on psychological interventions and diagnosis: An overview. Frontiers in Psychiatry, 13, 811665. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.811665.