การศึกษาเบื้องต้น: ผลของโปรแกรมกลุ่มศิลปะบำบัดต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี

Main Article Content

พันธิภา ทองสลับ
ฟัลซานา อับดุลรอมัน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มศิลปะบำบัดเบื้องต้นต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด กรณีศึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี วัสดุและวิธีการ วิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experiment research) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น substance induced psychotic disorder บำบัดรักษารูปแบบผู้ป่วยในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีคะแนนความวิตกกังวลระดับปานกลาง โดยให้เข้ารับการบำบัดด้วยโปรแกรมกลุ่มศิลปะบำบัดจำนวน 8 สัปดาห์โดยประเมินระดับความกังวลจำนวน 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลังเข้าโปรแกรมกลุ่มศิลปะบำบัด เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญและความวิตกกังวลแฝง แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและโปรแกรมกลุ่มศิลปะบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดที่มีภาวะวิตกกังวล ผลการศึกษา พบว่าหลังเข้าโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลแบบเผชิญลดลงจากก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเข้าโปรแกรมมีความวิตกกังวลแบบแฝงลดลงจากก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุป ผลของการศึกษาเบื้องต้นของการใช้โปรแกรมกลุ่มศิลปะบำบัดสามารถลดความวิตกกังวลแบบเผชิญและแบบแฝงของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีได้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Binthasan, B. (2010). Music therapy. Chulalongkorn University Publisher. (in Thai).

Buranasrikul, V. (2013). Effect of information and emotional support on anxiety among caregivers of brain tumor patients. [Master’s thesis, Chulalongkorn University]. ThaiLIS. https://shorturl.asia/QFcOo (in Thai).

Carrillo, K. (2012, December 07). The art (therapy) of collage. Art Therapy Spot. https://arttherapyspot.com/2012/12/07/theart-therapy-of-collage/

Chanthawattana, N., & Jetasomboon, J. (2015). The effect of art psychotherapy on methamphetamine (ice) patient’s coping skill: Songkhla drug dependence treatment center. Thanyarak Songkhla Hospital and Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment, Department of Medical Service, Ministry of Public Health. (in Thai).

Chaowasin, P., & Kongsakon, R. (2000). Inpatient: Group psychotherapy. Sahaprachapanich Publisher. (in Thai).

Department of Mental Health. (1996). Psychotherapy group guide for mental health professionals. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (in Thai).

Guetin, S., Portet, F., Picot, M. C., Defez, C., Pose, C., Blayac, J. P., & Touchon, J. (2017). Impact of music therapy on anxiety and depression for patients with Alzheimer's disease and on the burden felt by the main caregiver (feasibility

study). L'Encéphale, 35(1), 57-65. https://doi.org/10.1016/j.encep.2007.10.009

Intamuen, N. (2012). The effect of the therapeutic art on depression of the elderly in Thampakorn Chiang Mai. [Master’s thesis, Chulalongkorn University]. ThaiLIS. https://shorturl.asia/XUNir (in Thai).

Kittisup, C. (1993). The effect of music on pain relief and anxiety in open heart surgery patients. [Master’s thesis, Mahidol University]. ThaiLIS. https://shorturl.asia/mxC8y (in Thai).

Klammer, S. (n.d.). The benefits of collage therapy. Shelley Klammer: Expressive Art Inspirations. Retrieved January 8, 2019, from https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/2017/02/thebenefits-of-collage-therapy.html

Klangkan, S. (1997). Effects of listening favorite music on patient anxiety in the intensive care unit. [Master’s thesis, Srinakharinwirot University]. ThaiLIS. https://shorturl.asia/hDZ2O (in Thai).

Koch, S. C., Riege, R. F. F., Tisborn, K., Biondo, J.,Martin, L., & Beelmann, A. (2019). Effects of dance movement therapy and dance on healthrelated psychological outcomes. A meta-analysis update. Frontiers in Psychology, 10, 1806.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01806

Kriadchaiyaphum, B. (1990). Effects of music on anxiety level in the intraoperative. [Master’s thesis, Mahidol University]. ThaiLIS.https://shorturl.asia/2NUFp (in Thai).

Leerawattanagule, P. (2003). Effect of relaxing music on anxiety among myocardial infarction patients. [Master’s thesis, Chiang Mai University]. ThaiLIS. https://shorturl.asia/HU6Ca (in Thai).

Leggieri, M., Thaut, M., Fornazzari, L., Schweizer, T., Barfett, J., Munoz, D., & Fischer, C. (2019). Music intervention approaches for Alzheimer’s disease: A review of the literature. Frontiers in Neuroscience, 13, 132. https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00132

Masae, Y., Payae, N., & Yedama, N. (2012). Results of the younger member group program for intention intreating drug addicts at the stage of rehabilitation through FAST model. Thanyarak Pattani Hospital, Department of Medical

Service, Ministry of Public Health. (in Thai).

MRG Online, (2015). Methamphetamine is the champion of drug addicts that have psychiatric. Retrieved November 5, 2018, from https://m.mgronline.com/qol/detail/958000

(in Thai).

MRG Online. (2011, July 22). Dance therapy for reducing stress by Dujdao Vadhanapakorn. https://mgronline.com/live/detail/9540000090378 (in Thai).

Muadjan, P. (2004). Effect of an art therapy group on self-acceptance of the elderly. [Master’s thesis, Ramkhamhaeng University]. ThaiLIS.https://shorturl.asia/BHXYD (in Thai).

Piyasil, S. (1997). The effectiveness of music on revival of chronic psychiatric patient at Psychosocial Rehabilitation Department of Srithunya Hospital. [Master’s thesis, Chulalongkorn University]. ThaiLIS.https://shorturl.asia/5egYD (in Thai).

Post Today. (2016, March 03). Dance movement psychotherapy. https://www.posttoday.com/life/healthy/419366 (in Thai).

Sakaguchi, S., & Okamura, H. (2015). Effectiveness of collage activity based on a life review in elderly cancer patients: A preliminary study. Palliative & Supportive Care, 13(2), 285-293. https://doi.org/10.1017/S1478951514000194

Siriratrekha, T. (2007). Art therapy and art of healing. Rajanukul Institute, Department of Mental Health. (in Thai).

Suvanabhat, C. (2015). Art therapy from love relationship. [Bachelor ’s thesis, Silpakorn University]. http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/bachelor/p12558004/p12558004.pdf (in Thai).

Thanyarak Hospital. (2001). Drug addiction treatment textbook. Thanyarak Hospital, Department of Medical Service, Ministry of Public Health. (in Thai).

Thanyarak Pattani Hospital. (2018). Statistics of patients. Thanyarak Pattani Hospital, Department of Medical Service, Ministry of Public Health. (in Thai).

Thanyarak Songkhla Hospital. (2018). Art therapy manual for drug addict patients. Thanyarak Songkhla Hospital, Department of Medical Service, Ministry of Public Health. (in Thai).

The Public Post. (2015). Knowing world for following situation. Retrieved November 7, 2018, from https://www.publicpostonline.net

Thongsalub, P., Kaewuthai, A., & Moonchantee, T. (2011). To study the revolution of Kratom cocktail in Three Southern Border Provinces: Thanyarak Pattani Hospital. Department of Medical Service, Ministry of Public Health. (in

Thai).

Trepal-Wollenzier, C., & Wester, L. (2002). The use of masks in counseling: Creating reflective space. Journal of Clinical Activities, Assignments & Handouts in Psychotherapy Practice, 2(2),123-130. https://doi.org/10.1300/J182v02n02_13

Tripp, T., Potash, J., & Brancheau, D. (2019). Safe place collage protocol: Art making for managing traumatic stress. Journal of Trauma & Dissociation, 20(5), 511-525. https://doi.org/10.1080/15299732.2019.1597813

Vinesett, A. L., Whaley, R. R., Woods Giscombe, C., Dennis, P., Johnson, M., Li, Y., Mounzeo, P., Baegne, M., & Wilson, K. H. (2017). Modified African Ngoma healing ceremony for stress reduction: A pilot study. Journal of Alternative

and Complementary Medicine, 23(10), 800-804. https://doi.org/10.1089/acm.2016.0410

Yalom, I. D. (1995). Theory and practice of group psychotherapy (4th ed.). Basic Books.

Youhjung. (2019, November 21). An eye-opening mask art therapy exercise: Find your true self. Thirsty for Art. https://www.thirstyforart.com/blog/mask-art-therapy-activity