โรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรังในวัยรุ่น : บทบาทของนักจิตวิทยาโรงเรียน

Main Article Content

พิศุทธิภา เมธีกุล
เทพรัตน์ พานิชยิ่ง

บทคัดย่อ

โรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรังเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้มากในวัยรุ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพการดำเนินชีวิต การเรียน และความสัมพันธ์ยิ่งไปกว่านั้นโรคนี้อาจจะพัฒนาเป็นโรคทางจิตเวชประเภทอื่นๆ ได้ เช่น โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว การทำร้ายตนเอง หรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตาย นักจิตวิทยาโรงเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่น จึงควรมีความเข้าใจลักษณะอาการและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยา บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและนำเสนอความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรัง ประกอบด้วย คำจำกัดความ ความชุกของการเกิดโรคในวัยรุ่น การวินิจฉัยอาการ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการโรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรัง แนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพท้ังการรักษาด้วยยา และการบำบัดและการให้ปรึกษาทางจิตวิทยา ตลอดจนบทบาทของนักจิตวิทยาโรงเรียนที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรังด้วยการกระบวนการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังและนักจิตวิทยาโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

Angsukaittitavorn, S. (2021). Mood swings: The challenge of mental health problems and prevention among adolescents. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 35(2), 171-187. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH/article/view/250867/172604 (in Thai).

Anisman, H., Ravindran, A., Griffiths, J., & Merali, Z. (1999). Interleukin-1 beta production in dysthymia before and after pharmacotherapy. Biological Psychiatry, 46(12), 1649-1655. https://doi.org/10.1016/S0006-3223(99)002

-5

Arunpongpaisal, S. & Wasiknanon, S. (2015). Textbook of depressive disorders. Klungpress. (in Thai).

Bangkokbiznews. (2021, October 8). The COVID-19 crisis puts children at risk of depression and suicide. https://www.bangkokbiznews.com/social/964684 (in Thai).

Beck, J. S. (1995). Cognitive therapy: Basic and beyond. The Guilford Press.

Beirão, D., Monte, H., Amaral, M., Longras, A., Matos, C., & Villas-Boas, F. (2020). Depression in adolescence: A review. Middle East Current Psychiatry, 27(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s43045-020-00050-z

Bernaras, E., Jaureguizer, J., & Garaigordobil, M. (2019). Child and adolescent depression: A review of theories, evaluation instruments, prevention programs, and treatments. Frontiers in Psychology, 10(543), 1-24. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00543

Chen, J. N., Wang, K., & Cheung, A. (2020). Depression in children & adolescents. In R. S. Mcintyre (Ed.), Major depressive disorders, (pp.175-184). Elsevier.

Corey, G. (2004). Theory and practice of group counseling (6th ed). Thomsom Brooks/Cole.

Ekasawin, S., Phothisut, C. & Chomcheun, R. (2016). The prevalence of psychiatric disorders in Thai students aged 13-17 year. J Ment Health Thai,24(3), 141-153. https://doi.org/10.14456/dmhjounal.2015.21.

Flament, M., Cohen, D., Choquet, M., Jeammet, P., & Ledoux, S. (2001). Phenomenology, psychosocial correlates and treatment seeking in major depression and dysthymia of adolescence. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 40(9),

-1078. https://doi.org/10.1097/00004583-200109000-00016. PMID: 11556631.

Gledhill, J., & Hodes, M. (2008). Depression and suicidal behavior in children and adolescents. Psychiatry, 7(8), 335-339. https://doi.org/10.1016/j.mppsy.2008.05.013

Ittasakul, P., & Hongsanguansri, S. (2012). Depression. In M. Lotrakul & P. Sukanich (Eds.), Ramathibodi essential psychiatry (pp. 167-189). Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. (in

Thai).

Jeerasup, N., Sukhawaha, S., Saguanrum. K., Kenbubpha, K., & Dit-ung, H. (2020). Development and test effectiveness of a schoolbased cognitive behavioral group therapy for depression in adolescents. J Psychiatr Assoc Thailand, 65(1), 47-62. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/240787/163883 (in Thai).

Joiner, T., Cook, J., Hersen, M., & Gordon, K. (2007). Double depression in older adult psychiatric outpatients: Hopelessness as a defining feature. Journal of Affective Disorders, 101(1-3), 235-238. https://doi.org/10.1016/j.jad.2005.03.019

Kirdpitak, P. (2012). Book review: Theory and practice of counseling and psychotherapy. Journal of Psychology Kasem Bundit University, 2(2), 94-99.

Klein, D., Schwartz, J., Rose, S., & Leader, J. (2000). Five-year course and outcome of dysthymic disorder: A prospective, naturalistic follow-up study. American Journal of Psychiatry, 157, 931-939. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.157.6.931

Klein, D., Shankman, S., & Rose, S. (2006). Ten-year prospective follow-up study of the naturalistic course of dysthymic disorder and double depression. American Journal of Psychiatry, 163, 872-880. https://doi.org/10.1176/ajp.2006.163.5.872

Lapan, R. T., Gysbers, N. C., & Sun, Y. (1997). The impact of more fully implemented guidance programs on the school experiences of high school students: A statewide evaluation study. Journal of Counseling & Development, 75(4),

-302. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1997.tb02344.x

Lotrakul, M. (2014). Guide to psychiatric drugs (5th ed). Mcbpublishing. (in Thai).

Luebunthawatchai, O. & Luebunthawatchai P. (2010). Psychosocial treatment for depressive. Tana Press Co., Ltd. (in Thai).

Melrose, S. (2017). Persistent depressive disorder or dysthymia: An overview of assessment and treatment approaches. Open Journal of Depression, 6, 1-13. https://doi.org/10.4236/ojd.2017.61001.

Nobile, M., Cataldo, G. M., Marino, C., & Molteni, M. (2003). Diagnosis and treatment of dysthymia in children and adolescents. CNS Drugs, 17(13), 927-946. https://doi.org/10.2165/00023210-200317130-00001

Oud, M., De Winter, L., Vermeulen-Smit, E., Bodden, D., Nauta, M., Stone, L., & Stikkelbrroek, Y. (2019). Effectiveness of CBT for children and adolescents with depression: A systematic review and metaregression analysis. European Psychiatry, 57, 33-45. https://doi.org/101016/j.eurpsy.2018.12.008

Posner, J., Hellerstein, D., Gat, I., Mechling, A., Klahr, K., Wang, Z., McGrath, P. J., Stewart, J, W., & Peterson, B. S. (2013). Antidepressants normalize the default mode network in patients with dysthymia. JAMA Psychiatry, 70(4), 373-

https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.455

Raichle, M. E. (2015). The brain's default mode network. Annu Rev Neurosci, 8(38), 433-447. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-071013-014030.

Ramdani, R., Rofiqah, T., Khairat, I., Saragi, M., & Saputra, R. (2020). The role of school counselors to helping student in puberty through the collaborative paradigm. ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 3(1), 10-18. http://dx.doi.org/10.32505/enlighten.v3i1.1528

Ravindran, A. V., Chudzik, J., Bialik, R. J., Lapierre, Y. D., & Hrdina, P. D. (1994). Platelet serotonin measures in primary dysthymia. American Journal of Psychiatry, 151(9), 1369-1371. https://doi.org/10.1176/ajp.151.9.1369

Ridley, C. R., Mollen, D., & Kelly, S. M. (2011). Beyond microskills: Toward a model of counseling competence. The Counseling Psychologist. 39(6), 825-864. https://doi.org/10.1177/0011000010378440

Rosselo, J., & Bernal, G. (1999). The efficacy of cognitive-behavioral and Interpersonal treatments for depression in Puerto Rican adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 734-745.

Ruangtrakul, S. (2014). Essential psychiatry (10thed.). Ruenkaewprinting. (in Thai).

Sansone, R., & Sansone, L. (2009). Dysthymic disorder: Forlorn and overlooked. Psychiatry, 6(5), 46-51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2719439/

Schlossberg, S., Morris, J., & Lieberman, M. (2001). The effects of a counselor-led guidance intervention on students' behaviors and attitudes. Professional School Counseling, 4, 156-164.

Splett, J.W., Fowler, J., Weist M. D., McDaniel, M., & Dvorsky, M. (2013). The critical role of school psychology in the school mental health movement. Psychol Sch, 50(3), 245-258.

Thapinta, D. (2013). Depression: Cognitive behavioral therapy and counseling (3rd ed.). Wanidapress. (in Thai).

The Royal College of Pediatricians of Thailand, The Royal College of Psychiatrists of Thailand & Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute. (2018). Guidelines for caring for adolescents with depression. Beyond Publishing Co., Ltd. (in Thai).

Tortzer, J. P. (1999). The counselor and the group: Integrating theory, training, and practice (3rd ed.). Routledge.

Tuicomepee, A., & Suksawat, J. (2019). Mental health and well-being. In P. Wachwithan (Ed.), Psychology for living (pp. 6-1-6-56). The Office of the University Press Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai).

Vatanasin, D. (2021). Adolescent depression: Basic concepts and nursing care. Wanidapress. (in Thai).

Vuthiarpa, S., Sethabouppha, H, P., Soivong, P., & Williams, R. (2012). Effectiveness of a schoolbased cognitive behavioral therapy program for Thai adolescents with depressive symptoms. Pacific Rim Int J Nurs Res, 16(3), 206-221.

Weersing, V. R., Jeffreys, M., Do, M. T., Schwartz, K. T., & Bolano, C. (2017). Evidence base update of psychosocial treatments for child and adolescent depression. J Clin Child AdolescPsychol, 46(1), 11-43. https://doi.org/10.1080/

2016.1220310.

Wichai, S. (2017). The development of school psychologist handbook. Rajanukul Institute Journal, 32(1), 14-24. (in Thai).

Wichai, S., Tiemsang, T. & Yisoonsri, N. (2016). School psychologist development course guide. Beyond Publishing Co.,Ltd. (in Thai).

World Health Organization. (2021, November 17). Mental health of adolescents. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

Young, A., Klap, R., Shoai, R., & Wells, K. (2008). Persistent depression and anxiety in the United States: Prevalence and quality of care. Psychiatric Services, 59(12), 1391-1398. https://doi.org/10.1176/ps.2008.59.12.1391

Zalaquett, C. P., & Sanders, A. E. (2010). Major depression and dysthymic disorder in adolescents: The critical role of school counselors. https://www.counseling.org/resources/library/vistas/2010-v-online/Article_77.pdf

Zierke, M. C. (2003). Adolescent depression: Implications for the high school counselor. [Master’s thesis, University of Northern Iowa]. UNI. https://scholarworks.uni.edu/grp/1837/

Zhou, X., Teng, T., Zhang, Y., Del Giovane, C., Furukawa, T. A., Weisz, J. R., & Xie, P. (2020). Comparative efficacy and acceptability of antidepressants, psychotherapies, and their combination for acute treatment of children

and adolescents with depressive disorder: A systematic review and network meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 7(7), 581-601.https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30137-1