เผยแพร่แล้ว: 2021-10-11

การพัฒนาแบบสังเกตอาการด้านจิตใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

วีร์ เมฆวิลัย, ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์, เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี, บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

22-36