เผยแพร่แล้ว: 2021-06-26

การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ: บทความฟื้นฟูวิชาการ

นฤมล พระใหญ่, สิทธิพร ครามานนท์, ภาสกร คุ้มศิริ

62-74

โควิด-19: การประยุกต์ใช้แนวคิดการยอมรับและพันธะสัญญาในการเพิ่มสุขภาวะในความปกติใหม่

เมธี วงศ์วีระพันธุ์, ปิยะพันธุ์ นันตา, อานนท์ สีดาเพ็ง, กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต, อภิชาติ ไตรแสง

75-87