พฤติกรรมการรังแกในนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

Main Article Content

ชัญญาพัทธ์ ก้องวีรธาดาสิริ
พัชรินทร์ เสรี
วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรังแกในนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วัสดุและวิธีการ เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญา Standard Progressive Matrices; parallel version 2) แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม (KUS-SI Rating Scales) 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการรังแกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผลการศึกษา จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการรังแกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรังแกของผู้ถูกรังแกแตกต่างกันในด้านวาจาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรมการรังแกด้านวาจา ร่างกาย และสัมพันธภาพในผู้รังแกและผู้ถูกรังแกระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้กับเด็กปกติ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Boyle, D. J. (2005). Youth bullying: Incidence,impact, and interventions. Journal of

the New Jersey Psychological Association, 55, 22-24.

Cheng, Y., Newman, I. M., Qu, M., Mbulo, L.,Chai, Y., Chen, Y. & Shell, D. F. (2009).

Being bullied and psychosocial adjustment among middle school students in China. Journal of School Health, 80(4). 227-243.

Child and Adolescent Mental Health Rajanakarindra Institute (CAMRI). (2018) . A practical guide for action prevents and manage bullying in schools. Department of Mental Health. Bangkok, 1-7. (in Thai).

Conti-Ramsden, G., & Botting, N. (2004). Social difficulties and victimization in

children with SLI at 11 years of age. Journal of Speech, Language, and

Hearing Research, 47(1), 145-161.

Crick, N. R., Nelson, D. A., Morales, J. R., Cullerton-Sen, C. Casas, J. F., &

Hickman, S. E. (2001). Relational victimization in childhood and adolescence: I hurt you through the grapevine. [research gate]. Retrieved

from https://www.researchgate.net/publication.

Dechothanawat C. (2011). The problem of bullying, intimidation, and depression

in high school students in grade 1-3 of a government school in Bangkok Noi.

Bangkok (Doctoral dissertation). Mahidol University. Bangkok. (in Thai).

Department of Mental Health. (2016). Subject: Department of mental health suggests 5 prevention 5 stop to reduce the problem of children pretending to be.

[information]. Retrieved from: http://www.forums.dmh.go.th (in Thai).

Gonç alves, F. G., Heldt, E., Peixoto, B. N., Rodrigues, G. A., Filipetto, M., &

Guimarães, L. S. P. (2016). Construct validity and reliability of Olweus bully/victim questionnaire-Brazilian version.Psicologia: Reflexã o e Crí tica, 29(27). 1-8.

Great Schools Staff. (2016). Understanding bullying and its impact on kids with

learning disabilities or ADHD. [weblog]. Retrieved from http://www.greatschools.org/.

Hamburger, M. E., Basile, K. C., & Vivolo, A. M. (2011). Measuring bullying victimization,perpetration, and bystander experiences: A compendium of assessment tools. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control.

Kaukiainen, A., Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Tamminen, M., Vauras, M., Mäki, H., &

Poskiparta, E., (2002). Learning difficulties, social intelligence, and

self-concept: Connections to bullyvictim problems. Scandinavian Journal

of Psychology, 43(3). 269-278.

Kuhne, M. & Wiener, J. (2000). Stability of social status of children with and without

learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 23(1). 64-75.

Laeheem, K. (2014). Factors related to students’ bullying behavior in Islamic

private schools, Songkhla Province. Srinakharinwirot Research and

Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 6(12), 14-30.

(in Thai).

Marcum, C. D., Higgins G. E., Freibuge, T. L., & Ricketts. M. L. (2012) . Battle of

the sexes: An examination of male and female cyber bullying. International

Journal of Cyber Criminology, 6( 1), 904-911.

Martlew, M, & Hodson J. (1991). Children with mild learning difficulties in an

integrated and in a special school: comparisons of behavior, teasing

and teachers' attitudes. The British Journal of Educational Psychology,

(3). 372-355.

McMahon, E. M., Reulbach, U., Keeley, H., Perry, I. J., & Arensman, E. (2010).

Bullying victimization, self-harm, and associated factors in Irish adolescent

boys. Social Science & Medicine, 71(7). 1300-1307.

Puranachaikere, T., Punyapas, S., & Kaewpornsawan. T. (2015). Coping

strategies of grade 4-6 primary school students in response to being

bullied. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 60(4). 275-

(in Thai).

Pruksapanachart, B. (2011). The relationship between bullying behavior and

self-esteem in attention deficit /hyperactivity disorder patients. Journal

of Psychiatric Association of Thailand, 56(2). 93-102.

Raven, J., Raven, J. C., & Court, J. H. (2004). Manual for Raven's progressive

matrices and vocabulary scales. section 3: The standard progressive matrices. San Antonio, TX: Harcourt Assessment.

Rayle, A. D., Moorhead, H. J. H., Green, J., Griffin, C. A. & Ozimek, B. (2007) .

Adolescent girl-to-girl bullying: Wellness-based interventions for school counselors. Journal of School Counseling, 5(6).1-36.

Rotemanunthakrit, N. (2013). Cross-cultural communication behaviors and schoolbullying (Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai).

Sakarinkhul, C. & Wacharasindhu, A. (2014).

Prevalence of bullying and associated psychosocial factors among lower

secondary school students in Muang, Chiangmai Province. Journal of the

Psychiatric Association of Thailand, 59(3). 221-230. (in Thai).

Tapanya S. (20 0 7 ) . Study to develop a sustainable violence prevention model

in children. National health foundation supported by Thai health promotion

foundation. (in Thai).

Thongtanongsak, P. (2 0 1 7 ) . A study of bullying behavior of lower secondary

school students at Nong Khaem district school under the department of

education, Bangkok. Ramkhamhaeng University. Thailand. (in Thai).

van Geel, M., Vadder, P., & Tanilon, J. (2014). Bullying and weapon carrying: a meta-analysis. JAMA Pediatrics, 168(8). 714-720.

Vibulpatanavong, K. (2017). Attitudes of upper primary school students towards peers with specific learning disability. Journal of Research and Development in

Special Education Research and Development, 6(2), 8-20. (in Thai).

Uthairattanakit, D., & Phornnopadon et al. (2006). KUS-SI rating scales: ADHD/

LD/ Autism (PDDs). National Research Council of Thailand (NRCT). (in Thai).

Volk, A. A., Farrell, A. H., Franklin, P., Mularzyk, K. P., & Provenzano, D. A. (2016).

Adolescent bullying in schools: An evolutionary perspective. In D. Geary

and D. Berch (Eds.), Evolutionary perspectives on child development and

education (pp. 167-191). Switzerland: Springer International Publishing.

Yodprang, B. (2007). Bullying among lower secondary school students in Pattani

Province (Master’s thesis). Prince of Songkla University, Pattani. (in Thai).

Zhang, A., Musu-Gillette, L., & Oudekerk, B. A. (2016). Indicators of school crime and safety: 2015. Washington, DC.: National Center for Education Statistics, U.S.

Department of Education, and Bureau of Justice Statistics, Office of Justice

Programs, U.S. Department of Justice.

Zhang, W., Gu, C., Wang, M., Wang, Y., & Jones, K. (2000). Gender differences

in the bully/victim problem among primary and junior middle school

students. Psychological Science (China), 23(4), 435-439.