การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ: บทความฟื้นฟูวิชาการ

Main Article Content

นฤมล พระใหญ่
สิทธิพร ครามานนท์
ภาสกร คุ้มศิริ

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้และนำเสนอแนวคิดการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ผ่านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรา บทความ งานวิจัย ซึ่งขอบเขตของบทความนำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด เป้าหมาย หลักการพื้นฐาน ทักษะ เทคนิค และการจัดการแรงต้าน ซึ่งการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป็นรูปแบบหนึ่งของการช่วยเหลือด้านจิตใจที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้เกิดความตระหนัก และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาปัจจุบันของผู้รับบริการ โดยการสร้างความลังเลใจและเอื้อให้เกิดความลังเลใจนั้นมาสู่การตัดสินใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ ผู้เขียนมองว่าการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการนำไปใช้ในกระบวนการปรึกษาสำหรับช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางบวก ในส่วนท้ายของบทความได้เสนอตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการทำวิจัยต่อไป

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

Barrett, S., Begg, S., O'Halloran, P., & Kingsley, M. (2018). Integrated motivational interviewing and cognitive behaviour therapy for lifestyle mediators of overweight and obesity in community-dwelling adults: a systematic review and meta-analyses. BMC public health, 18(1), 1160. https://doi.org/ 10.1186/ s12889-018-6062-9.

Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute. (2015). Guideline to counseling and follow-up based on motivational interviewing for problem gambling. Nonthaburi: The agricultural cooperative federation of Thailand, LTD. (in Thai).

Hall, K., Gibbie, T., & Lubman, D. I. (2012). Motivational interviewing techniques-facilitating behaviour change in the general practice setting. Australian family Physician, 41(9), 661-667.

Jiang, S., Wu, L., & Gao, X. (2017). Beyond face-to-face individual counseling: A systematic review on alternative modes of motivational interviewing in substance abuse treatment and prevention. Addictive behaviors, 73, 216-235. https://doi.org/10.1016/ j.addbeh.2017.05.023.

Klansuwan, A. (2016). The effect of motivational interviewing together with cognitive behavioral therapy program on adherence behaviors of amphetamine-dependent patients in a treatment center in Pathum Thani province. (Master’s thesis). Thammasat University, Bangkok. (in Thai).

Likritalakul, T., Koomsiri, P., Dachaphanyawat, S., Sunanthachaikul, C., Srithong, I., & et al. (2019). The effectiveness of telephone-based motivational interviewing on people with gambling problem. Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. 13(2), 17-30. (in Thai).

Likritalakul, T., Dachaphanyawat, S., Sunanthachaikul, C., Srithong, I., & Khanthongdee, A. (2017). Research report: The effectiveness of telephone-based motivational interviewing on people with gambling problem. Bangkok: Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute. (in Thai).

Kaltman, S., & Tankersley, A. (2020). Teaching motivational interviewing to medical students: A systematic review. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(3), 458-469. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003011.

Lundahl, B., & Burke, B.L., (2009). The effectiveness and applicability of motivational interviewing: A practice-friendly review of four meta-analyses. Journal of Clinical Psychology. 65(11), 1232-1245.

Miller, S. J., Foran-Tuller, K., Ledergerber, J., & Jandorf, L. (2017). Motivational interviewing to improve health screening uptake: A systematic review. Patient education and counseling, 100(2), 190-198. https://doi.org/10.1016/j.pec. 2016.08.027.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. New York: The Guilford Press.

Miller, W. R., & Rollnick, S., (1995). What is motivational interviewing?. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23, 325-334.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing: Preparing people for change (2nd ed.). New York: The Guilford Press.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013) Motivational Interviewing: Helping People to Change. (3rd ed.). New York: The Guilford Press.

Pace, B. T., Dembe, A., Soma, C. S., Baldwin, S. A., Atkins, D. C., & Imel, Z. E. (2017). A multivariate meta-analysis of motivational interviewing process and outcome. Psychology of addictive behaviors: Journal of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors, 31(5), 524-533. https://doi.org/10.1037/adb0000280.

Patel, M. L., Wakayama, L. N., Bass, M. B., & Breland, J. Y. (2019). Motivational interviewing in eHealth and telehealth interventions for weight loss: A systematic review. Preventive medicine, 126, 105738. https://doi.org/10.1016/ j.ypmed.2019.05.026.

Sangchanchai, P. (2004). Evaluating the motivation to change behavior. In Workshop on motivational interviewing. Chiang Mai: Suanprung Hospital. (in Thai).

Sangchanchai, P. (2010). Motivational interviewing for counseling and therapy. In Training of personnel competency development project in counseling for gambling problems. Nonthaburi: Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute. (in Thai).

Shingleton, R.M., & Palfai, T.P. (2016). Technology-delivered adaptations of motivational interviewing for health-related behaviors: A systematic review of the current research. Patient Educ Couns. 99(1), 17-35. doi: 10.1016/j.pec. 2015.08.005.

Thepwongsa, I., Muthukumar, R., & Kessomboon, P. (2017). Motivational interviewing by general practitioners for Type 2 diabetes patients: a systematic review. Family practice, 34(4), 376-383. https://doi.org/10.1093/ fampra/cmx045.

Wanpen, W., Likritalakul, T., Koomsiri, P., Rattanarai, N., Kamkaew, T., & et al. (2019). Effectiveness of motivational enchantment therapy for people with gambling problem in Thailand. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand. 64(3), 245-258. (in Thai).

Wanpen, W., Likritalakul, T., Koomsiri, P., Rattanarai, N., Kamkaew, T., & et al. (2017). Research report: Effectiveness of motivational interviewing program in Persons with Problem Gambling Clinic for rehabilitation and psychological rehabilitation. Bangkok: Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute. (in Thai).