พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับความเครียดในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Main Article Content

ณัฐพงษ์ พัฒน์ไชยพูน
ณัฐวุฒิ อรินทร์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับความเครียด 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัสดุและวิธีการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เรียนในปีการศึกษา 2562 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 430 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนและแบบวัดความเครียดสวนปรุง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลจำนวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยจัดกลุ่มข้อความที่สอดคล้องกัน ผลการศึกษา พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .416) และมีอิทธิพลต่อความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (β = .416) โดยสามารถทำนายความเครียดได้ร้อยละ 17.3 นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การใช้สมาร์ทโฟนมีความเกี่ยวข้องกับความเครียดดังนี้ 1) การเสพสื่อทางลบ 2) การใช้สมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง 3) การคาดหวังการตอบรับ และ 4) การเปรียบเทียบตนเองกับสังคม สรุป พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความเครียด

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Charoenwanit, S., & Soonthornchaiya, R. (2019).Development of smartphone addiction scale: Thai short version (SAS-SV-TH).Journal of Mental Health of Thailand,27(1), 25-36. (in Thai).

Chuemongkon, W., Inthitanon, Th., & Wangsate, Ch. (2019). Impact of Smartphone and Tablet Use on Health and Academic Performance of Pharmacy Students at Srinakharinwirot University. Srinagarind Medical Journal, 34(1), 90-98. (in Thai).

Davidai, S., & Deri, S. (2019). The second pugilist’s plight: Why people believe they are above average but are not

especially happy about it. Journal of Experimental Psychology: General, 148(3), 570-587.

de Hoog, N., Verboon, P. (2020). Is the news making us unhappy? The influence of daily news exposure on emotional states. British Journal of Psychology, 111(2), 157-173.

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, AG. (2009) . Statistical power analysis using G*Power 3.1: Test for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods, 41(4), 1149-1160.

Green, S. (1991). How many subjects does it take to do a regression analysis. Multivariate Behavioral Research,

(3), 499-510.

Guyer J. J., Vaughan-Johnston T. I. (2018) Social comparisons (upward and downward). In Encyclopedia of

personality and individual differences. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-319-28099-8_1912-1.

Horvath, J., Mundinger, C., Schmitgen, M. M., Wolf, N. D., Sambataro, F., Hirjak, D., ... Wolf, R. C. (2020). Structural and functional correlate of smartphone addiction, Addictive Behaviors, 105(106334). doi: 10.1016/j.addbeh.

106334.

Jan, M., Soomro, S. A., & Ahmad, N. (2017). Impact of social media on self-esteem. European Scientific Journal, 13(23), 329-341.

Jeong, S. H., Kim, H., Yum, J., & Hwang, Y. (2016) . What type of content are smartphone users addicted to?: SNS. Computers in Human Behavior,54(1), 10-17.

Kingkeaw, N. (2015). The effects of using the guidance activities package on selfcontrol in smartphone addicted

behaviors of mathayom suksa I students at Satree Phuket school in Phuket Province (Master’s thesis). Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi. (in Thai).

Kwon, M., Lee, JY., Won, WY., Park, JW., Min, JA., Hahn, C., ... Kim, DJ. (2013). Development and validation

of a smartphone addiction scale (SAS). PLPS ONE, 8(2), 1-7.

Kwon, M., Kim, DJ., Cho, H., & Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: Development and validation of

a short version for adolescents. PLOS ONE, 8(12), 1-7.

Maslow, A. H. (1943) . A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.

Mahatnirunkul, S., Pumpaisalchai, W., & Tapanya, P. (1997). The construction of Suan Prung stress test for Thai

population. Bulletin Of Suanprung, 13(3), 1-20. (in Thai).

Miller, L. H., Smith, A. D., Rothstein, L. (1994). The stress solution: an action plan to manage the stress in your life.

New York: Pocket Books.

National Statistical Office, & Ministry of Digital Economy and Society. (2018). The 2018 Household Survey on the Use of Information And Communication Technology. Retrieved from http://www.nso.go.th (in Thai).

Qasim, T., Obeidat, M., & Al-Sharairi, S. (2017). The effect of smartphones on human health relative to user’s

addiction: A study on a wide range of audiences in Jordan. International Journal of Medical, Health, Biomedical,

Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, 11(5), 282-285.

Samaha, M., & Hawi, N.S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. Computers in Human Behavior, 57(1), 321-325.

Schmuck, D., Karsay, K., Matthes, J., & Stevic, A. (2019). “Looking up and feeling down”. The influence of mobile social networking site use on upward social comparison, self-esteem, and well-being of adult smartphone users. Telematics and Informatics, 42(101240) , doi:10.1016/j.tele.2019.101240.

Selye, H. (1975). Implications of stress concept. New York State Journal of Medicine, 75(12), 2139-2145.

Siamphone. (2014). What is smartphone? How different from tablet?. Retrieved

from https://news.siamphone.com/news-14121.html (in Thai).

Silangam, W. (2018). Dangers of smartphone addiction. HCU Journal of Health Science, 22(43-44), 193-204. (in Thai).

Sinha R. (2008). Chronic stress, drug use, and vulnerability to addiction. Annuals of the New York Academy of Sciences, 1141(1), 105-130.

Tangmunkongvorakul, A., Musumari, PM., Thongpibul, K., Srithanaviboonchai, K., Techasrivichien, T., Suguimoto, SP., . . . Kihara, M. (2019) Association of excessive smartphone use with psychological well-being among

university students in Chiang Mai, Thailand, doi: 10.1371/journal.pone.0210294.

Thai- Ou, K. (2015). Stress and coping strategies in caregivers for elderly with psychotic disorder. Retrieved

from http://ryssurvey.com/vichakarn/downloadq.php?f=ddc_201711141018496908_150_1001ca.pdf&fc=title

%20115.pdf (in Thai).

Thoits PA. (2010). Stress and health: major findings and policy implications. Journal of Health & Social Behavior,

(53), 41-53.

Watthananukun, P., Phiwkhom, W., & Junsawang, Pr. (n.d.). Behavior and factors of smartphone usage among

adolescents. Retrieved from http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/images/Eventpic/60/Seminar/01_6_.pdf

(in Thai).