บาดแผลทางจิตใจ : การคัดกรองและการประเมินผู้ได้รับผลกระทบสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก

Main Article Content

อารยา ผลธัญญา
กุลวดี ทองไพบูลย์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบาดแผลทางจิตใจและการคัดกรอง การประเมินผู้ได้รับผลกระทบจากการมีบาดแผลทางจิตใจ โดยจะเน้นประเด็นเฉพาะเจาะจงในเรื่องการ คัดกรองและการประเมินผู้ได้รับผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ ซึ่งบทความนี้มีการนำเสนอโดยการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับบาดแผลทางใจ แนวทางในการคัดกรองและประเมินผู้ได้รับผลกระทบจากการมีบาดแผลทางจิตใจ ผู้เขียนได้รวบรวมตัวอย่างแบบคัดกรองและแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการมีบาดแผลทางจิตใจ ตลอดจนอธิบายความสำคัญของการคัดกรองและการประเมินผลกระทบจากการมีบาดแผลทางจิตใจได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการวินิจฉัยและการวางแผนการบำบัดรักษาผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้รับบริการและนักจิตวิทยาคลินิกต่อไป

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Barkham, M., Hardy, G. E., & Startup, M. (1996). The IIP-32: A short version of the inventory of interpersonal problems. British Journal of Clinical Psychology, 35(1), 21-35.

Blevins, C. A., Weathers, F. W., Davis, M. T., Witte, T. K., & Domino, J. L. (2015). The posttraumatic stress disorder checklist for DSM-5 (PCL-5): Development and initial psychometric evaluation. Journal of Traumatic Stress, 28, 489-498.

Boonyamalik, P. (2014). The establishment of the psychological impact scale for crisis events-10 (PISCES-10). Journal of Srithanya Hospital, 15(1), 8-21. (in Thai).

Brewin, C. R., Rose, S., Andrews, B., Green, J., Tata, P., McEvedy, C., Turner, S., & Foa, E. B. (2002). Brief screening instrument for post-traumatic stress disorder. The British Journal of Psychiatry, 181, 158-162.

Briere, J. (1996). Psychometric review of trauma symptom inventory (TSI). In B. H. Stamm (Ed.), Measurement of stress, trauma, and adaptation (pp. 381-383). Lutherville, MD: Sidran Press.

Carlson, E. B., Smith, S. R., Palmieri, P. A., Dalenberg, C., Ruzek, J. I., Kimerling, R., Burling, T. A., & Spain, D. A. (2011). Development and validation of a brief self-report measure of trauma exposure: The trauma history screen. Psychological Assessment, 23, 463-477.

Carroll, J. (2008). Development of the mental health screening form III. International Journal of Mental Health and Addiction, 6, 72-76.

Connor, K. M., & Davidson, J. (2001). SPRINT: A brief global assessment of post-traumatic stress disorder. International Clinical Psychopharmacology, 16, 279-284.

Connor, K. M., & Davidson, R. T. (2003). Development of a new resilience scale The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.

Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M., & van der Kolk, B. (2005). Complex trauma in children and adolescents. Psychiatric Annals, 35, 390-398.

Cusack, K. J., Frueh, B. C., & Brady, K. T. (2004). Trauma history screening in a community mental health center. Psychiatric Services, 55(2), 157-162.

Davidson, J. R. T., Book, S. W., Colket, J. T., Tupler, L. A., Roth, S., David, D., Hertzberg, M., Mellman, T., Beckham, J. C., Smith, R., Davison, R. M., Katz, R., & Feldman, M. (1997). Assessment of a new self-rating scale for post-traumatic stress disorder. Psychological Medicine, 27, 153-160.

Davidson, J. (2002). SPAN addendum to DTS manual. New York : Multi-Health Systems Inc.

Davidson, J. R. T., Kudler, H. S., & Smith, R. D. (1990). Assessment and pharmacotherapy of posttraumatic stress disorder. In J. E. L. Giller (Ed.), Biological assessment and treatment of posttraumatic stress disorder (pp. 205-221). Washington, DC: American Psychiatric Press.

Department of Mental Health Ministry of Public Health. (2018). Mental health crisis assessment and treatment team: MCATT try out version. Bangkok: Bureau of mental health service administration department of mental health. (in Thai).

Drake, R. E., Mueser, K. T., Clark, R. E., & Wallach, M. A. (1996). The course, treatment, and outcome of substance disorder in persons with severe mental illness. American Journal of Orthopsychiatry, 66(1), 42-51.

Elklit, A., Pedersen, S., & Jind, L. (2001). The Crisis Support Scale: Psychometric qualities and further validation. Personality and Individual Differences, 31, 1291-1302.

Elliot, D. M. & Briere, J. (1992). Sexual abuse trauma among professional women: Validating the trauma symptom checklist-40 (TSC-40). Child Abuse & Neglect, 16, 391-398.

Fallot, R. D., & Harris, M. (2001). A trauma-informed approach to screening and assessment. New Directions for Mental Health Services, 89, 23-31.

Foa, E. A., Ehlers, A., Clark, D. M., & Tolin, D. F. (1999). The Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI): Development and validation. Psychological assessment, 11(3), 303-314.

Foa, E. B., McLean, C. P., Zang, Y., Zhong, J., Powers, M. B., Kauffman, B. Y., . . . Knowles, K. (2016a). Psychometric properties of the Posttraumatic Diagnostic Scale for DSM-5 (PDS-5). Psychological Assessment, 28, 1166-1171.

Foa, E. B., McLean, C. P., Zang, Y., Zong, J., Rauch, S., Porter, K., . . . Kauffman, B. (2016b). Psychometric properties of the Posttraumatic Stress Disorder Symptoms Scale Interview for DSM-5 (PSSI-5). Psychological Assessment, 28, 1159-1165.

Gallop, R., McKeever, P., Toner, B., Lancee, W., & Lueck, M. (1995). Inquiring about childhood sexual abuse as part of the nursing history: Opinions of abused and nonabused nurses. Archive of Psychiatric Nursing, 9(3), 146-151.

Goodman, L. A., Thompson, K. M., Weinfurt, K., Corl, S., Acker, P., Mueser, K. T., & Rosenberg, S. D. (1999). Reliability of reports of violent victimization and posttraumatic stress disorder among men and women with serious mental illness. Journal of Traumatic Stress, 12(4), 587-599.

Harris, M., & Fallot, R. D. (2001). Envisioning a trauma-informed service system: A vital paradigm shift. New Directions for Mental Health Services, 89, 3-22.

Hooper, L., Stockton, P., Krupnick, J., & Green, B., (2011). Development, use, and psychometric properties of the Trauma History Questionnaire. Journal of Loss and Trauma, 16, 258-283.

Keane, T. M., Fairbank, J. A., Caddell, J. M., Zimering, R. T., Taylor, K. L., & Mora, C. (1989). Clinical evaluation of a measure to assess combat exposure. Psychological Assessment, 1, 53-55.

Morote, R., Hjemdal, O., Martinez Uribe, P., & Corveleyn, J. (2017). Psychometric properties of the Resilience Scale for Adults (RSA) and its relationship with life-stress, anxiety, and depression in a Hispanic Latin-American community sample. PLOS ONE, 12(11), e0187954. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187954.

Mueser, K. T., Goodman, L. B., Trumbetta, S. L., Rosenberg, S. D., Osher, F. C., Vidaver, R., . . . Foy, D. W. (1998). Trauma and posttraumatic stress disorder in severe mental illness. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(3), 493-499.

Mueser, K. T., Salyers, M. P., Rosenberg, S. D., Goodman, L. A., Essock, S. M., Osher, F. C., . . . Site Health and Risk Study Research Committee. (2004). Interpersonal trauma and posttraumatic stress disorder in patients with severe mental illness: Demographic, clinical, and health correlates. Schizophrenia Bulletin, 30(1), 45-57.

Prins, A., Bovin, M. J., Kimerling, R., Kaloupek, D. G, Marx, B. P., Pless Kaiser, A., & Schnurr, P. P. (2015). Primary Care PTSD Screen for DSM-5 (PC-PTSD-5) [Measurement instrument]. Retrieved December, 12 2020, from https://www.ptsd.va.gov.

Resnick, H. S., Falsetti, S. A., Kilpatrick, D. G., & Freedy, J. R. (1996). Assessment of rape and other civilian trauma-related post-traumatic stress disorder: Emphasis on assessment of potentially traumatic events. In T. W. Miller (Ed.), Stressful life events (pp. 231-266). Madison: International Universities Press.

Salvatore, J., Catanzaro, & Mearns, J. (1990). Measuring Generalized Expectancies for Negative Mood Regulation: Initial Scale Development and Implications. Journal of Personality Assessment, 54, 546-563.

Schnurr, P., Vielhauer, M., Weathers, F., & Findler, M. (1999). The Brief Trauma Questionnaire (BTQ) [Measurement instrument]. Retrieved December, 12 2020, from http://www.ptsd.va.gov.

Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., Hergueta, T., Baker, R., & Dunbar, G. C. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. The Journal of clinical psychiatry, 59(20), 22-33.

Stewart, S. H. (1996). Alcohol abuse in individuals exposed to trauma: A critical review. Psychological Bulletin, 120(1), 83-112.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2018a). Trauma and Violence. Retrieved April, 12 2020, from https://www.samhsa.gov/trauma-violence.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2018b). Trauma-Informed Approach and Trauma-Specific Interventions. Retrieved April, 12 2020, from https://www.samhsa.gov/ nctic/trauma-interventions.

Tangkananurak, W. (2015). Statistics of children and female are constantly increasing every year. Bangkokbiznews. Retrieved from https://www.Bangkokbiznews.com/ news/detail/674771 (in Thai).

Tucker, P., Pfefferbaum, B., Doughty, D., Jordan, F., Jones, D. E., & Nixon, S. J. (2002). Body handlers after terrorism in Oklahoma City: Predictors of posttraumatic stress and other symptoms. American Journal of Orthopsychiatry, 72(4), 469-475.

Waiprom, P. (2014). The prevalence of traumatic brain injury (TBI) and the coprevalence of posttraumatic stress disorder (PTSD) and depression with which returning the Royal Thai Navy personnel (RTN) deployed for the peace building process in southernmost provinces of Thailand. Research report. Royal Thai Navy: Bangkok. (in Thai).

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063-1070.

Weathers, F. W., Blake, D. D., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., Marx, B. P., & Keane, T. M. (2013). The Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5) [Measurement instrument]. Retrieved December, 12 2020, from https://www.ptsd.va.gov.

Weathers, F. W., Blake, D. D., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., Marx, B. P., & Keane, T. M. (2015). The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5)-Past Week [Measurement instrument]. Retrieved December, 13 2020, from https://www.ptsd.va.gov.

Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (1996). The Impact of Event Scale-Revised. In J. Wilson & T. M. Keane (Eds.), Assessing psychological trauma and PTSD (pp. 399-411). New York: Guilford.

Wolf, E., Mitchell, K. S., Sadeh, N., Hein, C., Fuhrman, I., Pietrzak, R. H., & Miller, M. W. (2017). The Dissociative Subtype of PTSD Scale: Initial evaluation in a national sample of trauma-exposed Veterans Assessment, 24, 503-516.

Wolfe, J., & Kimerling, R. (1997). Gender issues in the assessment of posttraumatic stress disorder. In J. Wilson & T.M. Keane (Eds.), Assessing psychological trauma and PTSD (pp. 192-238). New York: Guilford. PTSDpubs.