เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

รูปแบบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ในเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคการเรียนรู้บกพร่องเฉพาะด้าน

ฑิฆัมพร หอสิริ, ธนยศ สุมาลย์โรจน์, วริศรา มีจั่นเพชร, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์, ณัชพล อ่วมประดิษฐ์

1-12