การกำกับอารมณ์ด้วยสติ: มุมมองเชิงการรู้คิดบนกระบวนการของอารมณ์

Main Article Content

ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล

บทคัดย่อ

สติเป็นกุญแจสำคัญต่อการบรรเทาความทุกข์ทางใจตามแนวทางของศาสนาพุทธดังที่ระบุไว้ในพระไตรปิฎก ส่วนในทางจิตวิทยาตะวันตกในช่วงกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา สติได้รับความสนใจในการศึกษาสำรวจมากขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือผลของสติต่อสุขภาวะ ทั้งนี้ผลการวิจัยโดยทั่วไปพบว่า สติช่วยส่งเสริมสุขภาวะของมนุษย์โดยสติช่วยลดอารมณ์ทางลบลงได้อย่างไรก็ดีการอธิบายถึงกลไกของสติที่มีช่วยลดทอนอารมณ์ทางลบยังมีหลายแนวทางและยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอ
มุมมองของการใช้สติเพื่อกำกับอารมณ์ด้วยแนวคิดของการรู้คิดบนกระบวนการของอารมณ์ทั้งในแง่ของการเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกของสติที่มีต่ออารมณ์ให้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ในการพัฒนากลยุทธที่เหมาะสมในการกำกับอารมณ์ทางลบโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าได้

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

ฏาว แสงวัณณ์. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสติ การปรับเปลี่ยนอารมณ์แบบปรับเปลี่ยนความคิด การเก็บกดอารมณ์แบบเก็บกดและสุขภาวะทางจิต (ปริญญานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เทอดศักดิ์ เดชคง. (2551). สติบำบัด. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มติชน.
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), (2546). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Aldao, A. (2013).The future of emotion regulation research. Perspectives on Psychological Science, 8 (2), 155-172. doi: 10.1177/1745691612459518.
Baer, R. A., Smith, G., & Allen, K. (2004). Assessmentof mindfulness by self-report: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assessment, 11(3), 191-206.
Baer, R. A., Smith, G., Hopkins, J., Krietemeyer, j., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods toexplore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45.
Beblo, T., Pelster, S., Schilling, C., Kleinke, K., Iffland, B., Driessen, M., & Fernando, S. (2018). Breath versus emotions: The impact of different foci of attention during
mindfulness meditation on the experience of negative and positive emotions. Behavior Therapy; Behavior Therapy,49(5), 702–714.
Berkinga, M., Poppeb, C., Luhmannc, M., Wuppermande, P., Jaggib, V., & Seifritz, E. (2012). Is the association between various emotion-regulation skills and mental health mediated by the ability to modify emotions? Results from two cross-sectionalstudies.Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.43(3), 931-937.
Braunstein, L. M., Gross, J. J., & Ochsner, K. N. (2017). Explicit and implicit emotion regulation: A multi- level framework. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 12(10), 1545-1557. doi:10.1093/scan/nsx096.
Brockman, R., Ciarrochi, J., Parker, P., & Kashdan, T. (2017). Emotion regulation strategies in daily life: Mindfulness, cognitive reappraisal and emotion suppression.
Cognitive Behaviour Therapy, 46(2), 91-113. doi:10.1080/16506073.2016.1218926.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003).The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.
Cardaciotto,L., Herbert, J.,Forman, E., Moitra, E., & Farrow, V. (2008). The assessment of present-moment awareness and acceptance: The Philadelphia Mindfulness
Scale. Assessment, 15(2), 204-223.
Chambers, R., Gullone, E., Hassed, C., Knight, W., Garvin, T., & Allen, N. (2015). Mindful emotion regulation predicts recovery in depressed youth. Mindfulness, 6(3), 523-534. doi: 10.1007/s12671-014-0284-4.
Chiesa, A., Fazia, T., Bernardinelli, L., & Morandi, G. (2017). Citation patterns and trends of systematic reviews about mindfulness. Complementary Therapies in Clinical Practice, 28, 26-37. doi: 10.1016/j.ctcp.2017.04.006.
Clore, G. L., & Ortony, A. (2008). Appraisal theories: How cognition shapes affect into emotion. In M. Lewis, J. Haviland-Jones & L.F. Barrett (Eds.), Handbook of emotions (3rd ed., pp. 628-642). New York: The Guilford Press.
Eberth, J., & Sedlmeier, P. (2012). The effects of mindfulness meditation: A meta-analysis. Mindfulness, 3(3), 174-189. doi: 10.1007/s12671-012-0101-x.
Eifert, G. H., & Heffner, M. (2003). The effects of acceptance versus control contexts on avoidance of panic-related symptoms. Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 34(3–4), 293-312. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2003.11.001.
Erisman, S. M., & Roemer,L. (2012). A preliminary investigationof the processof mindfulness. Mindfulness, 3, 30-43.
Frewen, P. A., Unholzer, F., Logie-Hagan, K. R. J., & MacKinley, J. D. (2014). Meditation breath attention scores (MBAS): Test–Retest reliability and sensitivity to repeated practice. Mindfulness, 5, 161-169.
Frijda, N. (2008).The psychologists’ pointof view. In M.Lewis, J. Haviland-Jones & L. Barrett (Eds.), Handbook of emotions (3rd ed., pp. 68-87) The Guilford Press.
Gainotti, G. (2000). Neuropsychological theories of emotion. In J. C. Borod (Ed.), The neuropsychology of emotion (pp.214-236). New York: Oxford University
Press.
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the Use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. The Netherlands: DATEC, Leiderdorp.
Giluk,T. (2009). Mindfulness, bigfive personality, and affect: A meta- analysis. Personality and Individual Differences, 47(8), 805-811. doi: 10.1016/j.paid.2009.06.026.
Goldberg, S. B.,Tucker, R. P., Greene, P. A., Davidson, R.J., Kearney, D.J., & Simpson, T. L. (2019). Mindfulness-based cognitive therapy for the treatment of current
depressive symptoms: a meta-analysis, Cognitive Behaviour Therapy, 48(6), 445-462.
Gross, J . J . (1998). Antecedent- and response- focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of
Personality and Social Psychology, 74(1), 224-237.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well- being. Journal of
Personality and Social Psychology, 85(2), 348-362. doi:10.1037/0022-3514.85.2.348.
Grossman, P., & Van Dam, N. T. (2011). Mindfulness, by any other name: Trials and tribulations of sati in Western psychology and science. Contemporary
Buddhism, 12(1), 219-239. doi:10.1080/14639947.2011.564841.
Haga, S. M., Kraft, P., & Corby, E. M. (2009). Emotion Regulation: Antecedents and Well-Being Outcomesof Cognitive Reappraisaland Expressive Suppression in Cross-Cultural Samples. Journal of Happiness Study.10, 271–291. DOI 10.1007/s10902-007-9080-3.
Hayes, S. C., & Hofmann, S. G. (2017). World Psychiatry.16(3), 245–246.
Kabat-Zinn, J. (1990(. Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness. New York: Delacorte.
Key, B. L., Rowa, K., Bieling, P., Mccabe, R., & Pawluk, E. J. (2017). Mindfulness-based cognitive therapy as an augmentation treatment for obsessive–compulsive
disorder. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(5), 1109-1120. doi:10.1002/cpp.2076.
Khoury, B., Lecomte, T., Comtois, G., & Nicole, L. (2015). Third-wave strategies for emotion regulation in early psychosis: A pilot study. Early Intervention in Psychiatry, 9(1), 76-83. doi:10.1111/eip.12095.
Kleinginna, P. R., & Kleinginna, A. M. (1981). A categorized listofemotion definitions, with suggestions for a consensual definition. Motivation and Emotion, 5, 345-379.
Kordsachia, C. C., Labuschagne, I., & Stout, J. C. (2017). Beyond emotion recognition deficits: A theory guided analysis of emotion processing in Huntington’s
disease. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 73, 276-292. doi:https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.11.020
Lalot, F., Delplanque, S., & Sander, D. (2014). Mindful regulation of positive emotions: A comparison with reappraisal and expressive suppression. Frontiers in
Psychology, 5, 1-9.
Langer, E. J. (2014). Mindfulness forward and back. In A. Ie, C. T. Ngnoumen & E. J. Langer (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of mindfulness (1st ed., pp.7-20). West Sussex: John Wiley & Sons,Ltd.
Lau, M., Bishop, S. R., Segal, Z. V., Buis, T., Anderson, D. N., Carlson, L. & Devins, G. (2006). The Toronto Mindfulness Scale: Development and validation. Journal of
Clinical Psychology, 62(12), 1445-1467.
Lazarus, R . S . (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. American Psychologist, 46(8), 819–834.https://doi.org/10.1037/0003-
066X.46.8.819.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Pub.
Levey, J. & Levey, M. (2019). Mindful leadership for personal and organisational resilience. Clinical Radiology, 74, 739-745.
Lindsay, E. K., Young, S., Smyth, J. M., Brown, K. W., & Creswell, J. D. (2018). Acceptance lowers stress reactivity: Dismantling mindfulness training in a randomized
controlled trial. Psychoneuroendocrinology, 87, 63-73. doi:https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.09.015.
Lippold, M., Duncan, L., Coatsworth, J., Nix, R., & Greenberg, M. (2015). Understanding how mindful parenting may be linked to Mother–Adolescent communication. Journal of Youth and Adolescence; A Multidisciplinary Research Publication, 44(9), 1663-1673. doi: 10.1007/s10964-015-0325-x.
Lomas, T., Medina, J. C., Ivtzan, I., Rupprecht, S., & Eiroa-Orosa, F . J . (2019). Mindfulness-based interventions in the workplace: An inclusive systematic review
and meta-analysis of their impact upon wellbeing. The Journal of Positive Psychology, 14(5), 625–640.
McEvoy, P. M., Graville, R., Hayes, S., Kane, R. T., & Foster, J. K. (2017). Mechanisms of Change During Attention Training and Mindfulness in High Trait-Anxious
Individuals: A Randomized Controlled Study. Behavior Therapy, 48, 678–694.
McRae, K., Heller, S. M., John, O. P., & Gross, J. J. (2011). Context- dependent emotion regulation: Suppression and reappraisal at the burning man festival. Basic and Applied Social Psychology, 33(4), 346-350. doi:10.1080/01973533.2011.614170.
Naragon-Gainey, K., & DeMarree, K. G. (2017). Decentering attenuates the associations of negative affect and positive affect with psychopathology. Clinical Psychological Science, 5(6), 1027-1047. doi: 10.1177/2167702617719758.
Ochsner, K. N., & Schacter, D. L. (2000). A social cognitive neuroscience approach to emotionand memory. InJ. C. Borod (Ed.), The neuropsychology of emotion (pp.
163-193). New York: Oxford University Press.
Ortner, C. N. M., Kilner, S., & Zelado, P. (2007). Mindfulness meditation and reduced emotional interferenceonacognitivetask. Motivation and Emotion, 31, 271-283.
Peijsel, P. (2019). Mindfulness: An Investigation as to the Relationship with Emotional Reactivity (Doctoral dissertation). United Kingdom: University of Leicester.
Rachman, S. (1980). Emotional processing. Behaviour Research and Therapy, 18(1), 51-60. doi:https://doi.org/10.1016/0005-7967(80)90069-8.
Sander, D. (2013). Models of emotion: The affective neuroscience approach. In J.
Armony, & P. Vuilleumier (Eds.), The Cambridge handbook of human affective neuroscience (pp. 5-53). New York: Cambridge University Press.
Shapiro, S. L., Linda, C., Astin, J., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. Journal of Clinical Psychology, 62(3), 373-86. doi: 10.1002/jclp.20237.
Strongman, K. T. (1996). The psychology of emotion (4th ed.). England: John Wiley & Sons.
Taylor, V., Grant, J., Daneault, V., Scavone, G., Breton, E., Roffe-Vidal, S., & Beauregard, M. (2011). Impact of mindfulness on the neural responses to emotional pictures in experienced and beginner meditators. Neuroimage, 57(4), 1524-1533. doi:10.1016/j. neuroimage.2011.06.001.
Teper, R., Segal, Z. V., & Inzlicht, M. (2013). Inside the mindful mind: How mindfulness enhances emotion regulation through improvementsinexecutivecontrol. Current Directions in Psychological Science, 22(6),449-454.doi:10.1177/0963721413495869.
Thanissaro Bhikkhu (trans). (2000). Maha-satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (DN 22). Available on-line at http://www.accesstoinsight. org/tipitaka/dn/dn.22.0.than.html.
Tong, E. M. W., & Jia,L. (2017). Positiveemotion, appraisal, and the role of appraisal overlap in positive emotion co-occurrence. Emotion, 17(1), 40-54. doi: 10.1037/
emo0000203; 10.1037/emo0000203. supp (Supplemental).
Troy, A. S., Shallcross, A. J., & Mauss, I. B. (2013). A person-by-situationapproachtoemotion regulation. Psychological Science, 24(12), 2505-2514.doi:10.1177/0956797613496434.
van der Velden, A. M., Kuyken, W., Wattar, U., Crane, C., Pallesen, K. J., Dahlgaard, J., Fjorback, L. O., & Piet, J. (2015). A systematic review of mechanisms of change in mindfulness-based cognitivetherapy in the treatment of recurrent major depressive disorder. Clinical Psychology Review, 37,26–39. https://doi.org/10.1016/j.
cpr.2015.02.001.
Williams, M.,Teasdale, J., Segal, Z, & Kabat-Zinn, J. (2007). The mindful way through depression: Freeing yourself from chronic unhappiness. New York: The Guilford
Press.