เผยแพร่แล้ว: 2021-12-27

The Management of Traditional Thai Desserts to Promote Souvenir Business in Phetchaburi

บุษริน วงศ์วิวัฒนา, นพรัตน์ บุญเพียรผล

62-75

การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาจังหวัด

วิศท์ เศรษฐกร, ธนวิทย์ บุตรอุดม, วิยดา เหล่มตระกูล

185-204