วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นแหล่งข้อมูลในการเสนอผลงาน บทความ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย และข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก รวมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าประกอบการศึกษาในระดับต่างๆ

ขอบเขตเนื้อหา
     วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เป็นวารสารวิชาการทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการพิจารณาบทความ
    วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ยินดีรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ รายงานการสัมมนาทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยส่งมาที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/papojournal/ เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาและไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้เขียนบทความ

กำหนดการตีพิมพ์
กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
     ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
บทความละ 2,500 บาท (ยกเว้นบทความของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (First Author) ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม)

เจ้าของ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

Homepage :  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/papojournal/

E-mail : polscilawjournal@gmail.com