หลักเกณฑ์การเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ

2019-01-25

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ในการเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองบทความและค่าดำเนินการผลิตบทความ รายละเอียดได้ที่ 

https://library.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/Feejournal.pdf