วารสารการสื่อสารมวลชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563
ISSN: 1906-2591 (Print)
ISSN: 2673-0545 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2020

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับช่องทางการตลาดการผลิตซ้ำละครโทรทัศน์ไทย

เพิ่มพร ณ นคร, ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์, สันทัด ทองรินทร์

100-127