Vol. 9 No. 1 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2019

					View Vol. 9 No. 1 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2019
Published: 2019-06-27

ปกหน้าและสารบัญ

บทความวิจัย

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนในการส่งบทความเสนอตีพิมพ์