การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเชื่อมั่นในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Authors

  • ยะยา ยุทธิปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3

Keywords:

English communication confidence, confirmatory factor analysis, construct validity, middle school students, English communication confidence

Abstract

    This research aimed to examine the factor analysis in English communication confidence of middle school students. Data were collected from 326 of middle school students chosen by cluster sampling, using a 1-5 rating scale questionnaire with 28 question items. The questionnaire tested by five experts had average content validity at good congruence (4.35) and reliability at .95. Second order confirmatory factor analysis was used to analyze data. The findings were that the English communication confidence of middle school students consisted of 3 factors: 1) Confidence in English communication  2) Passion in English communication and 3) Perception in English communication which were consistent with the empirical data: c2 = 16.76, df = 9,  p-value = 0.053,  GFI = 0.99,  AGFI = 0.95, SRMR = 0.024,  RMSEA = 0.052 and each factor had construct validity at good.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมวิชาการ. (2546). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นทักษะ
การสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมการศาสนา.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
กาไลทิพย์ ปัตตะพงศ์. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบความเต็มใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี.
สืบค้น 14 กรกฎาคม 2561, จาก http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/files/article2/
CPINbXwoBpSat105426.pdf
เฉลิม ทองนวล. (2557). เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.
ธูปทอง กว้างสวัสดิ์. (2558). 200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2543). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: การวิจัยปฏิบัติการของครู. เอกสารประกอบการ
บรรยายพิเศษเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ณ อาคารวิจัยการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2543.
ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร. (2559). หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร. สืบค้น 31 ตุลาคม 2559. จาก
http://ag.kku.ac.th/Extension/images/136323/information_2_2556.pdf
พรสวรรค์ สีป้อ. (2550). สุดยอดวิธีสอนภาษาอังกฤษ นาไปสู่การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่. กรุงเทพฯ: อักษร เจริญทัศน์.
พันธณีย์ วิหคโต. (2546). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. วารสารวิชาการ, 6(9),25-28.
วารุณี เจริญรัตนโชติ. (2543). แนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิจิตรา การกลาง. (2546). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการ, 6(10), 42-56.
ศศิภา ไชยวงค์. (2553). การใช้การสอนแบบซักซวนร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มพูนการฟ้งพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และลดความวิตกกังวลของนักเรียนในชมรมมัคคุเทศก์น้อย(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3. (2561). รายงานผลการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2560.
สืบค้น 26 มกราคม 2561. จาก https://drive.google.com/file/d/1RRJ8t-W-VkpO61ufpYk lG82M2qV8J7QK/view
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวใหม่ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
เสาวภาคย์ ศรีโยธา. (2555). ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
อัญชลี ไสยวรรณ. (2559). การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย. สืบค้น 3 สิงหาคม 2559.
จาก http://www.e-child-edu.com/youthcenter/downloads/content/developingconfidence-in-their-children-s-early.pdf
Bartz, W. (1979). Language in education: Theory and practice. VA: The Centre for Applied Linguistic.
Branden, N. (1983). Honoring the self. CA: Tarcher.
Byrne, D. (1988). Teaching writing skills. Hong Kong: Longman.
Comrey, A., & Lee, H. (1992). A first course in factor analysis. NJ: Eribaum.
Davies, P., & Pearse, E. (2000). Success in English teaching. Oxford: Oxford University Press.
Druckman, D., & Bjork, R. (1994). Learning, remembering, believing: Enhancing human performance.
Washington D.C.: National Academy Press.
Finocchiaro, M. (1973). Foreign language learner: A guide for teacher. NY: Regents Publishing Company, Inc.
Gunning, T. (1992). Creating reading instruction for all children. MA: Allyn & Bacon.
Harris, A., & Sipay, E. (1990). How to increase reading ability: A Guide to Developmental and Remedial Methods.
(9th ed.). White Plains, NY: Longman.
Harris, D. (1988). Testing English as a second language. NY: McGraw-Hill Book Company.
Harris, L., & Smith, C. (1976). Reading instruction: Diagnostic teaching in the classroom. (2nd ed.).
NY: Holt, Rinehart and Winston.
Hurlock, E. (1964). Child development. (3rd ed.). NY: McGraw-Hill Inc.
Lado, R. (1984). Language teaching: A scientific approach. NY: McGraw Hill.
Maccrimon, J., & et al. (1974). Writing with a purpose. MA: Houghton Mifflin.
MacIntyre, P., & et al. (1998). Conceptualizing willingness to communicate in a L2: A situational model of L2 confidence
and affiliation. Modern Language Journal, 82(5), 45-62.
Neeley, S. (2004). A model comprehensive development guidance and counseling program for Texas public school.
Austin: Texas Education Agency.
Paulston, C., & et al. (1976). Teaching English as a second language. London: Longman.
Peterson, D. & Pitz, G. (1988). Confidence, uncertainty, and the use of information. Journal of Experimental Psychology:
Learning, Memory, and Cognition, 14(1), 85-92.
Rubin, D. (1993). A practical approach to teaching reading. (2nd ed.). New York: A Simon & Schuster, Inc.
Samuels, J. (1987). Factors that influence listening and reading comprehension inside and outside the head factors, In
comprehension oral and written language. San Diego: Academic Press.
Swales, J., & Christine, F. (1997). Academic writing for graduate students. (4th ed.). MI: University of Michigan.
Vallette, R. (1977). Modern language testing a handbook. NY: Harcourt Brace.
White, R. (1980). Teaching written English. London: George Allen & Unwind Ltd.
Yates, L., & Chisari, M. (2013). Building confidence in the language classroom. Retrieved October 6,2016 from
http://www.neas.org.au/wp-content/uploads/ Building-Confidence-Fact-Sheet-1.pdf

Downloads

Published

2019-06-10