วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
  3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ

 ขอบเขตและประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์

       รับตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือบทความวิจัย หรือบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร หรือการจัดการเรียนรู้ หรือการวัดประเมินผล หรือการวิจัยอื่นๆ ที่ผลการวิจัยมีองค์ความรู้หรือนวัตกรรม สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพหลักสูตร คุณภาพผู้สอน หรือคุณภาพผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและองค์กรต่างๆ 

Vol. 9 No. 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-26

ปกหน้าและสารบัญ

ศิริศศิเกษม วิจิตร

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย; ชัยยุธ มณีรัตน์

1-11

การพัฒนาโมเดลวัดความรอบรู้ทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาครู

อรพิณ พัฒนผล; จุฑามาศ แหนจอน, เสกสรร ทองคำบรรจง

121-137

View All Issues

Indexed in tci