Announcements

ประกาศวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

เรื่อง การรับบทความวิจัยไว้พิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

 

เพื่อให้วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเป็นแหล่งเผยแพร่ผลการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจง

และตอบสนองความต้องการของนักวิชาการ นักการศึกษา และผู้สนใจในงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรได้มากยิ่งขึ้น

จึงกำหนดนโยบายการรับบทความวิจัยไว้พิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปนี้

       1. เป็นงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

           ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

            หรือการวิจัยที่มีการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือ

       2. เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล

           ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนในระดับการศึกษาต่างๆ หรือการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือ

       3. เป็นงานวิจัยที่ผลการวิจัยมีองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามขอบเขตของการวิจัยเรื่องนั้นๆ 

       4. ควรเป็นงานวิจัยที่มีการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยจะต้องระบุข้อความว่ามีการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงานใด

           ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบตามหนังสือเลขที่จริยธรรมที่เท่าใด ลงวันเดือนปีที่รับรองอย่างชัดเจน

 

ให้เริ่มปฏิบัติกับบทความที่ Submit เข้ามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

    ท่านที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

    ต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความตามข้อกำหนดของวารสาร

    ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำในการส่งต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์

     ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ด้านล่าง

http://www.curriculumandlearning.com/?page=jrcd&language=th

    หากท่านไม่สามารถ Download ลิงค์ได้ ให้ Copy ลิงค์ไปวางใน url แล้วสืบค้น

     หรือส่ง e-mail แจ้งมาที่ rutmarut@gmail.com

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รูปแบบการเขียนและการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย

ใช้ขนาดกระดาษ A4 กั้นหน้ากระดาษด้านบน 3.0 ซ.ม. ด้านซ้าย 2.5 ซ.ม.

ด้านล่างและด้านขวา 2.0 ซ.ม.  โดยไม่ต้องแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 คอลัมน์

ฟอนต์ Thai Saraban New ขนาด 14 Point