ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Authors

  • สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์ Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (secondary)

Keywords:

Learning activities, Connection ability in mathematics, Appreciation in value in mathematics

Abstract

      The study aimed 1) to develop learning activities to enhance students' connection ability in mathematics for Mathayomsuksa IV students, 2) to study the Mathayomsuksa IV students' connection ability, and 3) to study Mathayomsuksa IV students' appreciation in value in mathematics. The subject of this research was a classroom of 32 Mathayomsuksa IV students in Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary) during the second semester of 2017. The subject selected via a cluster sampling was 1 out of 14 classrooms which classified according to the major and students' ability. The research instruments were (1) the lesson plans to enhance students' connection ability in mathematics for Mathayomsuksa IV students, (2) The connection ability test for Mathayomsuksa IV students, and (3) The appreciation in value in mathematics questionnaire.  Z- test was used to test hypotheses for population Proportion.

The findings showed that more than 60 percent of students who learned with learning activities to enhance students' connection ability in mathematics had the ability at a criterion level at the significant level of .01 and had high level for appreciation in value in mathematics.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
กฤษดา นรินทร์. (2555). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวยที่เน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์สู่
สถานการณ์ในโลกจริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). ผลการประเมิน PISA 2009
การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
ชยุตพงษ์ พรมยะ. (2561). การศึกษาความมุ่งมั่นจดจ่อในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง. ใน The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017). EDM-32-10.
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ลิลลา ดลภาค. (2549). กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2560ก). สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559. สืบค้น 11 พฤศจิกายน 2560,จาก http://www.newonetresult.niets.or.th/
AnnouncementWeb/PDF/Summary ONETM3_2559.pdf
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2560ข). สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559. สืบค้น 11 พฤศจิกายน 2560,จาก http://www.newonetresult.niets.or.th
/AnnouncementWeb/PDF/ SummaryONETM6_2559.pdf
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ เส้นทางสู่ความสำเร็จ. กรุงเทพฯ: 3คิว มีเดีย.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). สรุปผลการวิจัย PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์.
กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิทธิกร เรืองศรี. (2559). การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่เน้นสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง เรื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์
ของอนุพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล และการเห็นคุณค่าในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัมพร ม้าคนอง. (2554). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การพัฒนาเพื่อพัฒนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ศูนย์ตำราและ
เอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. VA: NCTM.

Downloads

Published

2019-03-29