วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (JOURNAL OF LIBERAL ARTS, UBON RATCHATHANI UNIVERSITY)

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
          โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article) และบทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
          และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-6358 (Online)
          ตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

          วารสารได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้อยู่ในกลุ่มที่

 ความเป็นมา

            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะที่ผลิตบุคลากรทางด้านศิลปศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะฯ จึงได้จัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคมในวงกว้าง

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564

บรรณาธิการ : รศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

Importance of English Skills in Hotel and Tourism Industries

เจนใจ นิพัทธมานนท์

1-23

ดูเล่มทุกฉบับ