บทบรรณาธิการ

             วารสารวิชาการ “มนุษยสังคมสาร” ฉบับที่ 2 ปีที่ 21 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ยังได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก กองบรรณาธิการวารสารต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในมาตรฐานวิชาการของ “มนุษยสังคมสาร” และขอให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นในจริยธรรมของ “มนุษยสังคมสาร” ที่ให้ความสำคัญยิ่งในบทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์ บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ และบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ ที่ได้ยึดมั่นตามกรอบของจริยธรรมการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด

             ในฉบับที่สองของ “มนุษยสังคมสาร” มีบทความที่ผ่านการพิชญพิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่ได้ประเมินบทความอย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการ จำนวน 15 บทความ โดยเป็นบทความภาษาไทย จำนวน 12 บทความ และบทความภาษาอังกฤษอีก 3 บทความ ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้ขออนุญาตผู้นิพนธ์บทความเรื่อง “การปรับตัวทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โส้ในบริบทสังคมอีสาน” เพื่อนำเนื้อหาสะท้อนออกมาเป็นภาพปกฉบับที่ 2 ของ “มนุษยสังคมสาร” ที่สำคัญคือบทความที่เขียนเป็นภาษาไทย จำนวน 11 บทความได้ผ่านการตรวจความซ้ำซ้อนด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และมีผลการตรวจหาการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) อยู่ระหว่างร้อยละ 0.00-3.88 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่วารสารกำหนดไว้คือมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 10 และบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 3 บทความได้ผ่านการตรวจความซ้ำซ้อนด้วยโปรแกรม Turnitin และมีผลการตรวจหาการคัดลอกผลงานอยู่ระหว่างร้อยละ 3.00-16.00 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารที่ค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนต้องไม่เกินร้อยละ 20  นอกจากนั้น ทั้ง 15 บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับที่ 2 นี้จะมีตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier : DOI) กำกับไว้เพื่อให้เห็นเป็นข้อมูลสืบค้นส่วนตัวของผู้นิพนธ์บทความด้วย

              กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้ประเมินบทความตามหลักวิชาการ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความ (Authors) จากสถาบันต่างๆ ที่ได้ให้เกียรติและความไว้วางใจกับ “มนุษยสังคมสาร” ด้วยการส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ ขอเรียนแจ้งทุกท่านในช่วงท้ายนี้ว่า ทางกองบรรณาธิการมีความตั้งใจอย่างเต็มที่และจะทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนา “มนุษยสังคมสาร” ไปสู่ความสำเร็จรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติต่อไป

 

                                             รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

                                                                 บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 27-08-2023

แผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และกลไกอำนาจของรัฐ

พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์, นิรันดร คำนุ

193-238

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน

สุจิตรา ยางนอก, ลัญจกร นิลกาญจน์, ปัญญา เลิศไกร

279-300

การปรับตัวทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โส้ในบริบทสังคมอีสาน

เทพรักษ์ สุริฝ่าย, เกียรติศักดิ์ บังเพลิง, ธีระพงษ์ มีไธสง

1-17

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ต้นน้ำปอน จังหวัดน่าน

นัฐพร เพชรชมทรัพย์, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ปิยะพิศ ขอนแก่น, ฑีฆา โยธาภักดี

173-192