บทบรรณาธิการ

                วารสารวิชาการ  “มนุษยสังคมสาร” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 (มกราคม-เมษายน) ซึ่งในฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเขียนเอกสารอ้างอิงโดยให้ผู้นิพนธ์ ใช้การอ้างอิงตาม      รูปแบบ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 (7th edition) นอกจากนั้น ยังได้กำหนดกรอบสาขาวิชาของบทความที่จะส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ว่าจะต้องครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject Category) คือ Social Sciences เท่านั้น และจะต้องอยู่ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา (Subject areas) คือ 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, 3)  Social Sciences ซึ่งจะต้องอยู่ใน 5 กลุ่มย่อย (Sub-subject areas) คือ 1) General Arts and Humanities, 2) Language and Linguistics, 3) General Economics, Econometrics and Finance, 4) General Social Sciences, 5) Sociology and Political Sciences ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบรรณาธิการวารสารเพื่อขอความร่วมมือคัดเลือกสาขาวิชาย่อย (Subject-areas) ของวารสารในฐานข้อมูล TCI โดยให้แต่ละวารสารเลือกสาขาวิชาย่อยตั้งแต่ 1-5 สาขาวิชาย่อย นอกจากนั้น กองบรรณาธิการขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 เป็นต้นไป “มนุษยสังคมสาร”     จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในลักษณะของรูปแบบออนไลน์ (เว็บไซต์) โดยใช้หมายเลขเป็น Electronic ISSN (e-ISSN) อย่างไรก็ตาม “มนุษยสังคมสาร” อาจจะเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่ม (Print ISSN) ด้วยก็ได้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ออกเป็นฉบับพิเศษ (Special issue) หรือการจัดพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยจะใช้หมายเลขเป็น Print ISSN

           “มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้มีทั้งหมด 14 บทความ โดยเป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 บทความ และบทความภาษาไทยจำนวน 12 บทความ ทุกบทความวิจัยได้ผ่านการพิชญพิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อยบทความละ 3 ท่านแล้ว พร้อมกันนี้ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์แล้ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 10 ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้นำมาจากบทความวิจัย เรื่อง “เทวะ ภูพระอังคาร: การสร้างสรรค์นาฏกรรมร่วมสมัยจากใบเสมาวัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์” โดยได้ขออนุญาตจากผู้นิพนธ์บทความแล้ว

          กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้พิชญพิจารณ์ทั้ง 14 บทความจนได้มาตรฐานทางวิชาการ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความจากหลากหลายสถาบันที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน  “มนุษยสังคมสาร” ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจจากนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศส่งบทความเพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม

                                        รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

                                                             บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 28-04-2022

แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

สุกิจ อยู่ในธรรม, รุ้งนภา เฉยคล้าย, นิฤมน รัตนะรัต

249-266