บทบรรณาธิการ

       วารสารวิชาการ  “มนุษยสังคมสาร” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 19 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ซึ่งในฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิชญพิจารณ์บทความจากจำนวน 2 คน เป็นจำนวน 3 คน และเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ที่ระบุว่า “ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งวารสารวิชาการระดับชาติต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน” ในการนี้ “มนุษยสังคมสาร” ก็ได้ทำประกาศอย่างเป็นทางการให้ผู้นิพนธ์ได้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้ในเว็บไซต์ของวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว

จำนวนบทความวิจัยที่ผ่านการพิชญพิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ใน “มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้มีทั้งหมด 13 บทความ โดยเป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 3 บทความ และบทความภาษาไทยจำนวน 10 บทความ ทุกบทความที่มีเนื้อหาอยู่ในกรอบของศาสตร์ (Discipline) เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 10 ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้ขออนุญาตจากผู้นิพนธ์บทความแล้ว โดยนำมาจากบทความวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมความต้องการที่มีต่อผ้าไหมแบบกี่กระตุกและแนวทางการส่งเสริมผ้าไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษาบ้านไทรงาม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งภาพปกเหล่านี้ได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นและ

ภูมิปัญญาอันล้ำค่าด้านการผลิตผ้าไหมกี่กระตุกของคนบุรีรัมย์

กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้พิชญพิจารณ์ทั้ง 13 บทความให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความจากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน  “มนุษยสังคมสาร” ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจจากนักวิจัยและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศด้วยการส่งบทความเพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 31-08-2021

Distribution Measurement of Cycling Visitors at Nakhon Ratchasima Zoo Using GPS Tracking System

Wichit Kongkham, Saowanee Charoenphromphong, Narongsak Samranklang, Suwanna Deramaehayee, Natthachai Choipeng, Channarong Pankong

53-72

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย, ผานิตย์ นาขยัน, ปรมินทร์ นาระทะ

91-107

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์

ธนพล ตีรชาติ, ประทวน วันนิจ, อโศก ไทยจันทรารักษ์, ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ

109-122