วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

        วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 16 รวบรวมบทความวิชาการด้านภาษาและวรรณคดี รวมทั้งด้านศาสนา อันได้แก่ บทความด้านภาษาศาสตร์ เรื่อง Thai Learners’ Morphological Awareness of English Complex Words and its Effects on Vocabulary-in-Context Usage บทความที่ศึกษาภาษาผ่านจารึก ได้แก่  1) “สตรีสุโขทัย” กับความเชื่อและแรงอธิษฐานผ่านจารึก และ 2) การวิเคราะห์ส่วนประกอบของรูปคำในจารึกพะเยา บทความด้านวรรณคดีทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้แก่ 1) นิราศเมืองหลวงพระบาง: การศึกษาจากวรรณคดีสู่ภาคสนาม 2) ฉันท์นางโสภณีกับรากษส: จากเทพนิยายตะวันตกเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรสู่วรรณคดีฉบับของไทย และ 3) เกียวโตที่ซ่อนเร้นใน เกียวโตซ่อนกลิ่น รวมถึงบทความ ด้านศาสนา ได้แก่ ฉือจี้: จิตสาธารณะคุณลักษณะแห่งเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

        นอกจากนี้ยังเสนอบทความปริทรรศน์เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ของแนวทางการวิจัยวรรณคดีไทย ในสมัยรัชกาลที่ 4-6 โดยอาจารย์อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

        คณะผู้จัดทำวารสารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้สนใจศาสตร์ทางด้านภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา ปรัชญา ศาสนา ดนตรี และนาฏศิลป์

        ท้ายนี้ ขอขอบคุณสมาชิกและผู้อ่านที่ให้ความไว้วางใจวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเสมอมา หากท่านมีคำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ สามารถแจ้งเข้ามายังวารสาร คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับและปรับปรุงเพื่อให้วารสารมีมาตรฐานดียิ่งขึ้นต่อไป

 

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด อินทจามรรักษ์

                                                บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-08-29

เกียวโตที่ซ่อนเร้นใน “เกียวโตซ่อนกลิ่น”

ทนพร  ตรีรัตน์สกุลชัย, ชนิสรา  ฤกษ์ยาม

41-53

ฉือจี้: จิตสาธารณะคุณลักษณะแห่งเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

พลพจน์  เชาว์วิวัฒน์, สุรีย์พร  แซ่เอี๊ยบ

91-104