“สตรีสุโขทัย” กับความเชื่อและแรงอธิษฐานผ่านจารึก

Main Article Content

ปารมิตา  นิสสะ

บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคำอธิษฐานของสตรีสมัยสุโขทัยที่พบในจารึกทางศาสนา อันแสดงให้เห็นถึง  ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของสตรีสมัยสุโขทัย โดยศึกษาผ่านจารึกจำนวน 3 หลัก ได้แก่ จารึกป้านางเมาะ จารึกวัดบูรพาราม และจารึกวัดอโสการาม ผลการศึกษาพบว่า สตรีมีการอธิษฐานเพื่อตนเอง และอธิษฐานเพื่อผู้อื่น โดยพบว่าส่วนมากสตรีชนชั้นสูงจะอธิษฐานเพื่อบุคคลอื่น แต่สตรีสามัญชนจะอธิษฐานเพื่อตนเอง และยังพบความปรารถนาร่วมกันระหว่างสตรีชนชั้นสูงและสตรีสามัญชน คือ การได้เกิดเป็นบุรุษ และการได้เกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตร แสดงให้เห็นว่าสตรีสมัยสุโขทัยไม่พึงพอใจในสถานภาพทางสังคมของตนและต้องการความเท่าเทียมในสังคม โดยสตรีระบายความคับข้องใจผ่านคำอธิษฐานที่จารึกลงบนจารึกต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่านอกจากจารึกจะเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีคุณค่าในฐานะการเป็นเครื่องมือบันทึกความปรารถนาและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลผู้เป็นเจ้าของจารึกด้วย

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

ปารมิตา  นิสสะ

อาจารย์ปารมิตา  นิสสะ

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี (พัทยา)

E-Mail:  phornthiphanissa@gmail.com

References

เทิม มีเต็ม. (2549). จารึกป้านางเมาะ (ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย). ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=36

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/workflow/index/212512/5#

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (2549). ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/index.php.

_______. (2549). จารึกวัดบูรพาราม (ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย). สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=254

_______. (2549). จารึกป้านางเมาะ (ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย). สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=254

_______. (2549). จารึกวัดอโสการาม (ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย). สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=235