วารสารพุทธจิตวิทยา  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และ บทความปริทรรศน์ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์  และนักศึกษา ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายถอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  วารสารมุ่งเน้นเปิดรับบทความทางด้านจิตวิทยา พระพุทธศาสนา พฤติกรรมศาสนา สังคมวิทยา การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารมีค่าเผยแพร่บทความในวารสาร 6,000 บาท

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ผลของโปรแกรมสติบำบัดเพื่อลดความรุนแรงของอาการประสาทหลอนทางหูในผู้ป่วยจิตเภท

ปภาจิต บุตรสุวรรณ, สกาวรัตน์ พวงลัดดา, รัตน์ดา นราภักดิ์, พุทธวรรณ ชูเชิด

168-181

สิ่งที่ช่วยให้ก้าวผ่านการฆ่าตัวตาย:มุมมองจากผู้หญิงที่ก้าวผ่านการฆ่าตัวตาย

ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์, ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์

243-256

คุณลักษณะจิตมิติของแบบวัดจิตตะ

ณายา เทพธรณินทรา, เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, วริทธิ์ตา จารุจินดา

273-283

การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

พระภมร ภูริปญฺโญ (ช่อผูก), พระปลัดอร่าม เรนโท

321-334

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

เดชกุล มัทวานุกูล, ภัทรานิษฐ์ พรหมสุรินทร์, สุนิศา โยธารส

383-396

พลังแห่งการให้อภัย

ดวงเดือน ศาสตรภัทร

397-405

ดูทุกฉบับ