วารสารพุทธจิตวิทยา  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และ บทความปริทรรศน์ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์  และนักศึกษา ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  วารสารมุ่งเน้นเปิดรับบทความทางด้านจิตวิทยา พระพุทธศาสนา พฤติกรรมศาสนา สังคมวิทยา การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารมีค่าเผยแพร่บทความในวารสาร 6,000 บาท

แจ้งยกเลิกเลข ISSN (ฉบับตีพิมพ์)

2024-03-13

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพุทธจิตวิทยา

 

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Buddhist Psychology

 

แจ้งยกเลิก เลข ISSN ดังนี้

 

ISSN: 2539-5785  (ฉบับตีพิมพ์)

 

ตั้งแต่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มีนาคม 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-31

การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาลุ่มแม่น้ำโขง

อุเทน ลาพิงค์, พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (มูลสาร), พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ)

15-25

การเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบกับผลตอบแทนหุ้น

พรพิมล อิฐรัตน์, ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ, ธีรพรรณ อึ๊งภาภรณ์

26-36

การศึกษาการบาดเจ็บของนักกีฬาปันจักสีลัตที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์”

สุริยัณย์ หัวหิน, อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์, ทิพย์วดี กิจถาวร, รพี แหละหลีหมีน, ศรีวรรณ เสนพงษ์, สฤษเดช แซมมณี

78-84

พุทธจิตวิทยาตามแนวการสอนหลักสูตรครูสมาธิของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม

ณญาน นลินขวัญ, เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา, สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

143-153

ดูทุกฉบับ