วารสารพุทธจิตวิทยา  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และ บทความปริทรรศน์ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์  และนักศึกษา ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายถอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ  อย่างหลากหลาย   วารสารมุ่งเน้นเปิดรับบทความทางด้านจิตวิทยา พระพุทธศาสนา พฤติกรรมศาสนา สังคมวิทยา การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  อย่างน้อย 2 ท่าน  ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Vol. 6 No. 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-29

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม

พระมหาถาวร ถาวโร

61-68

ลักษณะมุ่งอนาคตตามแนวพุทธจิตวิทยา

โมลี สุทฺธิโมลิโพธิ, พระอนันตชัย อภินนฺโท

69-74

ผลของการฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือต่อการมีสติของเยาวชน ค่ายยุวชนไทอชิร

หนึ่งธิดา สาริศรี, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ

75-85

สุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติธรรมศรัทธาวาสหญิง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ธัญญลักษณ์ ธรรมสุนทร, เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, สุวัฒสัน รักขันโท

104-115

View All Issues