วารสารพุทธจิตวิทยา  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และ บทความปริทรรศน์ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์  และนักศึกษา ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  วารสารมุ่งเน้นเปิดรับบทความทางด้านจิตวิทยา พระพุทธศาสนา พฤติกรรมศาสนา สังคมวิทยา การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารมีค่าเผยแพร่บทความในวารสาร 6,000 บาท

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

พึ่งใหม่: พลังแห่งจิต (สมาธิลืมตา)

ธันยพร กริชติทายาวุธ

406-413

สมรรถนะของพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา

พระมหาเรวัตร์ ผมหอม , ทักษ์ อุดมรัตน์, วรินทร บุญยิ่ง, ชนัดดา ภูหงส์ทอง

452-461

รูปแบบการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมพุ่มวนารามสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา

ตระกูล พุ่มงาม, สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, สุวัฒสัน รักขันโท

470-478

ดูทุกฉบับ