เผยแพร่แล้ว: 2023-07-11

การจัดแหล่งเรียนรู้ภูมิสังคมภูมิวัฒนธรรมเพื่อการสอนสังคมศาสตร์

จรีพร นาคสัมฤทธิ์, ปนัดดา ลาภเกิน, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, อารมย์ จันทะสอน, ปัญญา ไวยบุญญา, ศศิธร โคสุวรรณ, ประภัสสร ยอดสง่า

325-339

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

โชติมากานต์ ไชยเยศ, ปานวาด ปรียานนท์, นงลักษณ์ โพธิ์น้อย, พรเพ็ญ ทองกันยา

340-353

ผลกระทบของคุณภาพชีวิตที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

นาวา มาสวนจิก, ปิยะวรรณ ยางคำ, อัจฉรพร เฉลิมชิต, กชนิภา วานิชกิตติกูล, พรวดี รักษาศรี, อมร โททำ

410-422

พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวาน

พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์, สมจิต แดนสีแก้ว, วีระศักดิ์ อเนกศักดิ์

448-159

ความหมายและองค์ประกอบของความไม่พึงพอใจในเรือนร่างของวัยรุ่น

สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต, รังสรรค์ โฉมยา, กรรณิกา พันธ์ศรี, อารยา ปิยะกุล

481-494