เผยแพร่แล้ว: 2015-07-22

การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวดอัตโนมัติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เปรมชัย มูลหล้า, บุษยมาศ เชื้อบุญมี, เสาวนีย์ ยศพิมพ์, จิรัชฌา แอมปัดชา

21-30

การศึกษาการสกัดนํ้าตาลไซโลสจากซังและเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง

เยาวเรศ ชูศิริ, ฤทัยรัตน์ ใจมูล, วชิราภรณ์ กองมี

63-67

การขยายพันธุ์เอื้องหางกระรอก (Liparis regnieri) ในสภาพปลอดเชื้อ

วัลยา มงคลสวัสดิ์, ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์

118-123

ความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่ใช้ในการทำอาหารท้องถิ่นตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

อิศรารัตน์ มาขันพันธ์, ปิยะนุช เหลืองาม, สุวารีย์ ศรีปูณะ, สุพรรณี พฤกษา

133-139

วัฒนธรรมการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

กรุณา จันทุม, กัลยารัตน์ กำลังเหลือ, ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข, ปาริชาติ สัตย์ญารักษ์, ปุญญาพร พูลบวรรักษ์

149-156