เผยแพร่แล้ว: 2017-12-28

การส่งเสริมแรงงานทักษะไทยสู่ สปป.ลาว

ณพิชญา เฉิดโฉม, ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง, บรรพต วิรุณราช

21-33

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบดาวเทียมบอกพิกัด

เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมทย์ นามวงศ์, ไมตรี ริมทอง, วชิระ โมราชาติ

84-91

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม

นลินทิพย์ พิมพ์กลัด, นงลักษณ์ ทองศรี, จันทิราพร ศิรินนท์, พิสมัย ประชานันท์, อัจฉรา หลาวทอง, จตุพร จันทารัมย์, ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล

92-102

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

แก้วมณี อุทิรัมย์, จริญญา สันฐิติธนาวัฒน์, นํ้าอ้อย จันทะนาม, แพรววิภา นิลแก้ว, สุภาภรณ์ แสนทุนท้าว

116-124