เผยแพร่แล้ว: 2016-07-15

กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์, นวมินทร์ ประชานันท์, สุรชัย ปิยานุกูล

75-80

รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของนครชัยบุรินทร์

กนกเกล้า แกล้วกล้า, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ละเอียด ศิลาน้อย, สันติธร ภูริภักดี

91-106