เผยแพร่แล้ว: 2014-07-15

แนวทางพัฒนาสุขภาวะด้านสังคมของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ลำนํ้าห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์

สมบัติ ประจญศานต์, นลินทิพย์ พิมพ์กลัด, คคนางค์ ช่อชู, ฟ้าประทาน เติมขุนทด

21-29

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล

กุลกันยา ศรีสุข, วีระชัย คอนจอหอ, พัฒนพงษ์ วันจันทึก, กฤตชน วงศ์รัตน์

59-68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ของวิทยาลัยการอาชีพ

วิชัย ปรินายวนิชย์, ชวนชัย เชื้อสาธุชน, จิณณวัตร ปะโคทัง

170-182