วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (Management Sciences Valaya Alongkorn Review) เป็นวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจบริการ และนิเทศศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ

กำหนดการเผยแพร่ ปีที่ 4 

ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2566)

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2566)

ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2566)

เผยแพร่แล้ว: 2023-04-23

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภัทราพร ทิพย์มงคล, ลลิดา แก้วฉาย, รวีพรรณ กาญจนวัฒน์, ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์, วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์

90-111