วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ รับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจบริการ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจบริการ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคมฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ค่าลงทะเบียน บทความละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้วารสารจะไม่คืนเงินดังกล่าวแก่ผู้เขียน หากไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565

วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (Management Sciences
Valaya Alongkorn Review) เป็นวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไปและเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านบริหารธุรกิจ
และสังคมศาสตร์

กำหนดการเผยแพร่ ปีที่ 3 

ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2565)

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2565)

ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-28

ดูทุกฉบับ

Online ISSN :   2730-1559

Print ISSN :     2730-1540