คณะที่ปรึกษา

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ    คชสิทธิ์

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา   สีดี

บรรณาธิการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์            

กองบรรณาธิการภายนอก

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี                  อิสิชัยกุล            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์             อินต๊ะขัน             มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี                    วงษ์มณฑา         มหาวิทยาลัยพะเยา

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์          พรหมสุวรรณ       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์         แก้วนุช                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกานต์     พฤกษ์สรนันทน์    มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการภายใน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย

๒. อาจารย์กิตินันธ์                        มากปรางค์

๓. อาจารย์ถิรนันท์                        ทิวาราตรีวิทย์

ฝ่ายจัดทำวารสาร

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา        ยางงาม

๒. นางสาวเพชรกมล                   เพชรสุนทร           

๓. นางสาวณัฐวรรณ                    อ้นอุระ