วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2559 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2018-11-02

SELF – PERFORMANCE ACCORDING TO SANGAHAVATHU PRINCIPLE OF MERCHANTS IN HAD PATONG, KATHU DISTRICT, PHUKET PROVINCE.

รงค์ บุญสวยขวัญ, พระสนั่น ขนฺติโก ปราสาททอง, ไพรัต ฉิมหาด

1-14

A STUDY OF BASIC ETHICAL CONDUCT OF STUDENTS IN BANTRAINGAM SCHOOL, THAKHAM SUB-DISTRICT, PHUNPHIN DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE

กันตภณ หนูทองแก้ว, พระอธิการศิริพงษา ภทฺทปญฺโญ ธรรมกุล

30-43

A Study of Achievement of the Youth Moral Training Camp by Buddhamma Curriculum of Wat Tatnoi, Changklang District, Nakhon Si Thammarat Province.

นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, พระครูพรหม เขตคณารักษ์, พระสุริยา สุริโย คงคาไหว

44-60

AN ANALYTICAL STUDY OF THE IMPACT OF CIÑCAMĀŅAVIKĀ IN ASSOCIATION WITH THE FOOLS AS APPEARED IN THE BUDDHIST TEXTS.

พระครูสิริ ธรรมาภิรัต, ธิดารัตน์ เพียรดี, พระครูรัตน สุตากร

61-76

THE ANALYTICAL STUDY ON THE TEACHINGS OF THE BUDDHA APPEARED IN THE CONTENTS OF THE SOUTHERN SHADOW PLAY

สืบพงษ์ ธรรมชาติ, พีระพล สงสาป, สิทธิโชค ปาณะศรี

77-92

PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS WORKING PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH SARANIYADHAMMA OF TAMBON TAKHANON MUNICIPALITY, KIRIRATNIKOM DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE.

ประเวศ อินทองปาน, พระสมุห์สมหมาย พลญาโณ สุดสิน

108-118