วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยตีพิมพ์บทความตามศาสตร์สาขาดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ช่องทางการติดต่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2023-02-03

ช่องทางการติดต่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

1. อีเมล ejournal@rpu.ac.th

2. หมายเลขโทรศัพท์ 02-432-6101-5 ต่อ 1220 (เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. วันอังคาร - วันเสาร์)

3. หมายเลขโทรศัพท์ 086-375-2731 (เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. วันอังคาร - วันเสาร์)

4. Line ID: 0863752731 (เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. วันอังคาร - วันเสาร์)

อัตราค่าลงทะเบียนและช่องทางการชำระเงิน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2023-02-03

อัตราค่าลงทะเบียนวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บทความละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวารสารฯ จะไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

ผู้ส่งบทความสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทั้งทางแอปพลิเคชันของทุกธนาคารหรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่ง โดยโอนเงินมายัง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาประชาชื่น เลขที่บัญชี 092 – 242607 – 3

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กองทุนวิจัย (ประเภท ออมทรัพย์)

เมื่อโอนเงินแล้วให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินในเอกสารหมายเลข 4 แบบนำส่งสำเนาใบรับรองรายการโอนเงินฝากเงิน (pay in) และจัดส่งเอกสารหมายเลข 1-4 (ดูรายละเอียดที่เมนูแบบฟอร์มการส่งวารสาร) พร้อมทั้งบทความ (word และ PDF) มายังอีเมล ejournal@rpu.ac.th และส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO

การเปิดรับบทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2023-02-03

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่เปิดรับบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ที่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยเปิดรับบทความตลอดปีการศึกษา

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในศาสตร์เพื่อพิจารณาบทความจำนวน 3 ท่านต่อบทความ โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ท่าน ถือเป็นเอกฉันท์

ผู้สนใจกรุณาส่งบทความของท่านเพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้นที่อีเมล ejournal@rpu.ac.th หรือติดต่อที่ Line ID: 0863752731

Vol. 9 No. 3 (2023): September - December 2023

Published: 2023-12-31

Editorial

Arunee Sumpaothong

Editor

Arunee Sumpaothong

Peer Reviewers

Arunee Sumpaothong

Content

Arunee Sumpaothong

Journal Manual

Arunee Sumpaothong

Full Paper

Arunee Sumpaothong

The Integration of Government Policies for Small and Medium Enterprises in the Automotive Industry

Udomsak Muadchimkaew , Voradej Chandarasorn, Charn Tharawas, Pensri Chirinang

1-16

Factors Influencing Thai People’s Consumption of Organic Food Products Behavior

Kornjira Khao-men Rungsriworawat, Tunpawee Ratpongporn, Kanit Khaimook

17-35

Floating Market Tourism Management

Sasikan Phlykhumphol, Athithat Sirawaritsara, Thitima Holumyong, Amnuay Boonratmaitree

324-338

The Factors Affecting the Efficiency of Online Learning During the Situation of COVID-19 Undergraduate Students in Chonburi

Thunyathorn Kerdjaroenporn, Yamonporn Mimgkhwan, Waranya Khamyoo, Sununwadee Noypune, Jaruporn Tangpattanakit

402-413

View All Issues