เอกสารที่ต้องจัดส่งสำหรับการตีพิมพ์บทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประกอบด้วย
1. แบบนำส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2. ใบสมัครส่งบทความลงตีพิมพ์วารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
3. แบบตรวจรูปแบบการพิมพ์บทความเบื้องต้นด้วยตนเอง
4. แบบนำส่งสำเนาใบรับรองรายการโอนเงินฝากเงิน (pay in)
5. ไฟล์บทความ (นามสกุล .doc หรือ .docx)